PUTOVANJE U SREDNJOVEKOVNU SRBIJU

ŽIČA – STUDENICA – RUDNO – GRADAC – RAŠKA
PETROVA CRKVA – ĐURĐEVI STUPOVI – SOPOĆANI – NOVI PAZAR

1 noćenje sa doručkom

CENA ARANŽMANA  45 evra

 snižena je na 35 EVRA!!!

Termin za 2018 godinu:

28/29 april

PRIJAVI SE

Srednjovekovna Raška je bila jedna od srpskih srednjovekovnih država, sa središtem u
Starom Rasu, nedaleko od današnjeg Novog Pazara. Raški vladari su nosili naslov velikih
župana. Uspon Raške započeo je krajem 11. veka, za vreme vladavine velikog župana. Raški
veliki župan Stefan Nemanja je u drugoj polovini 12. veka postao najmoćniji među srpskim
vladarima stvorivši jedinstvenu državu koja je obuhvatala skoro sve srpske zemlje.

Raški stil u srpskoj arhitekturi tokom srednjeg veka, obuhvata vremenski period od sedme
decenije XII do kraja XIII veka. Sam stil je dobio naziv po reci Raški, oko koje je gravitirala
tadašnja država. Raški stil je dobio poseban naziv i originalni je domet srpskih arhitekata koji su
stvorili promenu u arhitekturi crkvenih objekata što je rezultovalo u uspostavljanjem posebnog
originalnog stila u sakralnoj arhitekturi po kome su postali poznati u svetu.

 

PLAN PUTOVANJA – PUT U SREDNJOVEKOVNU SRBIJU

1.dan (subota): BEOGRAD – ŽIČA – STUDENICA – RUDNO – GRADAC – RAŠKA

 • Polazak iz Beograda oko 06:30h (tačno vreme i mesto polaska biće poznato 2 dana ranije). Vožnja Ibarskom magistralom uz usputnu pauzu.
 • Nastavak putovanja ka manastiru Žiča. Obilazak manstira koji je podigao prvi srpski kralj gde je i krunisan 1221. godine.
 • Dolazak u manastir Studenicu – zadužbinu Stefana Nemanje, manastir koji je UNESCO uvrstio na listu Svetske kulturne baštine. Poseta manastirskoj riznici, u kojoj se čuva veći broj bogoslužbenih i drugih predmeta umetničke izrade, svrstava se među najznačajnije srpske trezore starina.
 • Selo Rudno se nalazi na 1100 metara nadmorske visine, na obroncima planina Radočelo i Golije. Ova vazdušna banja će biti mesto gde ćemo organizovati ručak u etno ambijentu. (za ručak je potrebna doplata)
 • Nastavak putovanja ka Manastiru Gradac – bisera srpske srednjovekovne duhovne baštine, zadužbina kraljice Jelene Anžujske. Manastir se nalazi na padinama Golije, a završen je 1276. godine. Upravo ovde u svojoj zadužbini sahranjena je Jelena Anžujska.
 • Put nas dalje vodi u Rašku. Smeštaj u pansion.
 • Slobodno vreme. Noćenje.

2.dan (nedelja): RAŠKA – ĐURĐEVI STUPOVI / PETROVA CRKVA – SOPOĆANI – NOVI
PAZAR – BEOGRAD

 • Doručak. Napuštanje pansiona.
 • Petrova crkva je najstariji sačuvani spomenik srpskog sakralnog graditeljstva i jedino preostalo crkveno zdanje iz prenemanjićke Srbije. Istoričari veruju da je baš ovde kršten Stefan Nemanja, veliki župan Raške.
 • Đurđevi stupovi – manastir koji se nalazi na vrhu šumovitog uzvišenja koje dominira panoramom Novog Pazara. Podignut je oko 1170. kao zadužbina velikog župana Stefana Nemanje, odmah posle presudne bitke kod Pantine. Naime, Stefan Nemanja je ovu crkvu podigao u znak zahvalnosti Sv. Đorđu što ga je izbavio iz tamnice gde su ga zatvorila njegova braća.
 • Odlazak do Manastira Sopoćani ili dom Svete Trojice, podigao je srpski kralj Stefan Uroš I (1243-1276) nedaleko od izvora reke Raške, na samo 14 km od Novog Pazara. Ovo mesto se smatra izvorištem srpske srednjevekovne Nemanjićke države.
 • Dolazak u Novi Pazar – grad koji je jedinstven multietnički prostor gde se na jednom mestu susreću zapadna i istočna civilizacija. Organizovani Obilazak grada.
 • Slobodno vreme za ručak. Naša preporuka je da probate pazarske ćevape ili mantije.
 • Polazak za Beograd. Na putu ka Beogradu praviće se usputne pauze.
 • Dolazak na mesto polaska u kasnim večernjim časovima.

Napomena: zbog mogućih dužih zadržavanja, radova na putu ili iznenadnih nepredviđenih dešavanja i preusmeravanja u saobraćaju postoji mogućnost da dolazak na destinaciju ili povratak u Beograd bude kasniji od planiranog.

CENA ARANŽMANA   45 evra snižena je na 35 EVRA!!!

(u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu evra za efektivu UNICREDIT BANKE)

Aranžman obuhvata:

 • Prevoz autobusom turističke klase (klima,video –audio oprema)
 • Smeštaj u pansionu Karavan i Karavan 2 Raška u 1/2 ili 1/3 ili 1/4 sobama na bazi 1 noćenja sa doručkom (broj soba ograničen)
 • Sve obilaske manastira i crkava prema programu
 • Usluge vodiča

U cenu aranžmana nisu uracunati:

 • faktultativni ručak Etno kuća selo Rudno – (od 550 dinara do 800 rsd )

Način plaćanja: 
Cena aranžmana je izražena u eurima, plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu evra Unicredit banke na dan uplate. Akontacija 50% prilikom prijavljivanja, a ostatak do pune cene aranžmana neophodno je uplatiti najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.

 • Doplata za 1/1 — 14 evra

RUČAK

Kako bi naši domaćini iz etno kuće Selena mogli da pripreme ručak za sve nas, potrebno je da se unapred odlučite šta je to što želite i to saopštite vodiču u autobusu ili našem agentu kada se budete prijavljivali.

 1.  Gulas,salata,hleb,sir……550 din.
 2.  Svadbarski kupus,sir,hleb,proja….550 din.
 3. Pasulj sa slaninom,sir,salata,hleb…..550 din.
 4. Pileci batak, salata,sir,kajmak,hleb….650 din.
 5. Snicla,salata,sir,kajmak,hleb …..700 din.
 6.  Pastrmka, salata, sir kajmak,hleb…..800 din.

Smeštaj

Karavan se nalazi 500m od centra Raške i tu će biti smeštan jedan deo putnika.
Karavan 2 se nalazi 5.5 kilometara od centra Raške i tu će biti smeštena druga polovina putnika. Za sve putnike koji su ovde smešteni biće organizovan jedanprevoz do centra i nazad u dogovoreno vreme.

* Za realizaciju putovanja potrebno je minimum 40 putnika.

Organizator zadržava pravo korigovanja cena u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, koje putnici nisu u obavezi da prihvate a o čemu će biti blagovremeno obavešteni.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Unicredit banke na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 50% vrednosti aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre putovanja. Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM:

Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum od 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta je podložna promeni.

NAPOMENE VEZANE ZA RASPORED SEDENJA U AUTOBUSU: Potpisivanjem ugovora ili elektronskim putem putnik je dužan da prihvati svako mesto u autobusu koje mu dodeli Agencija. Naknadne izmene nisu moguće. Agencija pravi raspored sedenja u autobus, prema strukturi  autobusa i putnika, uzimajući u obzir starija lica, porodice sa malom decom, trudnice, kao i vreme uplate.

Tura kreirana u saradnji sa kompaskazesrbija.rs

NAPOMENE:
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji, www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza. Broj telefona pratioca grupe ili predstavnika će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Organizatora nisu predviđene posete enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim  kada je to posebno naznačeno. Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera ili hotelijera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti predmet žalbe. Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja. Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi  odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja  putovanja.

Potpisivanjem ugovora o putovanju, putnik potvrdjuje da mu je urucena potvrda garancija putovanja i da u celosti prihvata posebne uslove Milenijum a.d.o. Beograd, osiguranja.

Potvrda se odnosi na sve putnike koji su obuhvaceni ugovorom o putovanju pod navedenim brojem. Osoba zaduzena za prijem reklamacija u agenciji:

– Osoba zaduzena za prijem reklamacija u agenciji: Jelena Radisavljevic, 0112287022, e mail: [email protected], Kneza Viseslava 63, Rakovica, Beograd.

Program je rađen na bazi najmanje prijavljenih 40 putnika.
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator putovanja zadržava pravo da otkaže aranžman i o tome obavesti prijavljene putnike najkasnije 5 dana pre objavljenog datuma polaska. Agencija zadržava pravo izmene u program putovanja/ redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti i više sile.

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem Agencije ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama Agencije.

BG Turs plus je organizator putovanja —  licenca OTP 47/2015.

Za ovo putovanje važe Opšti uslovi putovanja Organizatora.

PRIJAVI SE

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here