PUTOVANJE TVRĐAVE NA DUNAVU

jednodnevni izlet

PONUDA NIJE AKTIVNA

CENA ARANŽMANA  15 evra

 promotivna cena je na 11 EVRA!!!

Termin za 2018 godinu:

26. maj

PRIJAVI SE

Oduvek je Dunav služio i kao granica – nekada je delio moćna carstva, a nekad i spajao i kroz istoriju kontrola plovidbe na velikoj reci uvek je bila jedan od najvažnijih strateških ciljeva.

Među najvećim utvrđenjima na Dunavu je i nekadašnja prestonica srednjovekovne Srbije, grad Smederevo i njegova jedinstvena Smederevska tvrđava.  Sagradio ju je despot Đurađ Branković, a danas predstavlja spomenik na period srednjovekovne moći srpske države i njenih vladara.

Golubac – Golubačka tvrđava se prvi put spominje u ugarskim spisima iz 1335. godine, ali se smatra da je izgrađena daleko pre toga i to na osnovama nekadašnje rimske tvrđave. Zna se da su Golubačko utvrđenje držali knez Lazar i despoti Stefan Lazarević i Đurađ Branković. Mađari su ga zvali Galamboš, Nemci Tobersburg, a Turci Giverđinlik.

Pored ovih tvrđava obilazimo i dva izuzetna arheološka nalazišta:

Kultura Lepenskog Vira je stara oko 8000 godina a nazvana je po lokaciji na kojoj je otkrivena.Na ovom mestu su ljudi živeli konstantno oko 2000 godina i za to vreme su prešli evolutivni put od lovaca i sakupljača plodova do organizovane društvene ekonomske zajednice.

Viminacium je jedan od najznačajnijih rimskih gradova i vojnih logora od I do VI veka. Domus Scientiarum predstavlja vrhunac ponude u arheološkom turizmu, sa jedinstvenom atmosferom antičkog Rima, u kome posetilac može biti šta kod poželi – arheolog, legionar ili imperator. Sedam objekata je pokriveno i otvoreno za posetioce.

PLAN PUTOVANJA – TVRĐAVE NA DUNAVU

(subota): BEOGRAD – Smederevska tvrđava – Viminacijum – Golubac – Lepenski vir

 • Polazak iz Beograda oko 06:30h (tačno vreme i mesto polaska biće poznato 2 dana ranije).
 • Nastavak putovanja ka Smederevskih tvrđavi.
 • Dolazak u arheološki park Viminacijum.
 • Put nas dalje vodi ka tvrđavi Golubac.
 • Poslednja stanica je Lepenski vir.
 • Povratak za BeogradNapomena: zbog mogućih dužih zadržavanja, radova na putu ili iznenadnih nepredviđenih dešavanja i preusmeravanja u saobraćaju postoji mogućnost da dolazak na destinaciju ili povratak u Beograd bude kasniji od planiranog.

CENA ARANŽMANA 15 evra snižena je na 11 EVRA!!!

(u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu evra za efektivu UNICREDIT BANKE)

Aranžman obuhvata:

 • Prevoz autobusom turističke klase (klima,video –audio oprema)
 • Usluge vodiča

U cenu aranžmana nisu uracunati:

 • Ulaznice za:
  Smederevsku tvrđavu – 120rsd uz lokalnog turističkog vodiča
  Viminacijum – 400rsd obilazak sa vodičima Arheološkog parka
  Lepenski vir – 350rsd obilazak sa lokalnim vodičima
  Golubac – ukoliko želite vožnju brodićem u trajanju od 30 min – 400rsd po osobi

 • fakutultativni ručak
 • individualni troškovi

Način plaćanja: 
Cena aranžmana je izražena u eurima, plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu evra Unicredit banke na dan uplate. Uplate se vrše u celosti.

* Za realizaciju putovanja potrebno je minimum 40 putnika.

Organizator zadržava pravo korigovanja cena u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, koje putnici nisu u obavezi da prihvate a o čemu će biti blagovremeno obavešteni.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Unicredit banke na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 50% vrednosti aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre putovanja. Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM:

Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum od 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta je podložna promeni.

NAPOMENE VEZANE ZA RASPORED SEDENJA U AUTOBUSU: Potpisivanjem ugovora ili elektronskim putem putnik je dužan da prihvati svako mesto u autobusu koje mu dodeli Agencija. Naknadne izmene nisu moguće. Agencija pravi raspored sedenja u autobus, prema strukturi  autobusa i putnika, uzimajući u obzir starija lica, porodice sa malom decom, trudnice, kao i vreme uplate.

Tura kreirana u saradnji sa kompaskazesrbija.rs

NAPOMENE:
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji, www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza. Broj telefona pratioca grupe ili predstavnika će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Organizatora nisu predviđene posete enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim  kada je to posebno naznačeno. Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera ili hotelijera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti predmet žalbe. Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja. Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi  odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja  putovanja.

Potpisivanjem ugovora o putovanju, putnik potvrdjuje da mu je urucena potvrda garancija putovanja i da u celosti prihvata posebne uslove Milenijum a.d.o. Beograd, osiguranja.

Potvrda se odnosi na sve putnike koji su obuhvaceni ugovorom o putovanju pod navedenim brojem. Osoba zaduzena za prijem reklamacija u agenciji:

– Osoba zaduzena za prijem reklamacija u agenciji: Jelena Radisavljevic, 0112287022, e mail: [email protected], Kneza Viseslava 63, Rakovica, Beograd.

Program je rađen na bazi najmanje prijavljenih 40 putnika.
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator putovanja zadržava pravo da otkaže aranžman i o tome obavesti prijavljene putnike najkasnije 5 dana pre objavljenog datuma polaska. Agencija zadržava pravo izmene u program putovanja/ redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti i više sile.

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem Agencije ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama Agencije.

BG Turs plus je organizator putovanja —  licenca OTP 47/2015.

Za ovo putovanje važe Opšti uslovi putovanja Organizatora.

PRIJAVI SE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here