Fond za inovacionu delatnost – Javni poziv za Program ranog razvoja

Fond za inovacionu delatnost objavljuje Javni pozivzaProgram ranog razvoja(MINI GRANTS Program).

Program ranog razvoja namenjen je privatnim mikro i malim privrednim društvima koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu, i koja imaju potencijal za stvaranje nove intelektualne svojine. Cilj Programa je da podstakne stvaranje inovativnih preduzeća zasnovanih na znanju, kroz osnivanje startap i/ili spinof kompanija u privatnom sektoru, tako što će obezbediti finansiranje za razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom koje poseduju veliki potencijal za komercijalizaciju.

Program je osmišljen sa namerom da podrži opstanak kompanija tokom kritične faze istraživanja i razvoja, i omogući srpskim privrednicima da razviju efektivne poslovne kapacitete pomoću kojih će svoje inovacije plasirati na tržište.

Projekat koji kompanija prijavljuje za Program ranog razvoja može doći iz bilo koje oblasti nauke i tehnologije i bilo kog industrijskog sektora. Podnosilac Prijave mora biti privatno mikro ili malo privredno društvo u većinski srpskom vlasništvu, osnovano u Srbiji i ne starije od tri (3) godine u trenutku prijavljivanja.

Sredstva koja Fond dodeljuje u okviru Programa ranog razvoja mogu pokriti najviše 85% ukupno odobrenog budžeta projekta i ukupni iznos finansiranja od strane Fonda ne može biti veći od 80,000 evra za projekte u trajanju do jedne godine. Najmanje 15% ukupno odobrenog budžeta projekta mora da obezbedi podnosilac prijave iz drugih privatnih izvora nezavisno od Fonda.

Konačnu odluku o finansiranju na konkurentskoj osnovi donosi nezavisna međunarodna Ekspertska komisija Fonda. Broj finansiranih projekata zavisi od kvaliteta podnetih prijava i od ukupnih sredstava koja su dostupna ili opredeljena za Program ranog razvoja. U situacijama u kojima je to moguće, ovaj Program će takođe nastojati da obezbedi obuku iz oblasti finansijskog menadžmenta, zaštite intelektualne svojine i razvoja poslovanja, kao i pripremu korisnika granta za sledeću fazu razvoja putem mentorstva.

Sredstva za realizaciju Programa ranog razvoja se mogu koristiti za finansiranje sledećih kategorije troškova:

 • Zarade (uključujući sve pripadajuće poreze i doprinose za zaposlene koji rade na projektu);
 • Sitna oprema i materijal za istraživanje i razvoj;
 • Poslovni prostor i podrška poslovanju;
 • Usluge vezane za istraživanje i razvoj, usluge podizvođača;
 • Stručnjaci/savetnici za istraživanje i razvoj;
 • Prijava patenta i prateći troškovi, sertifikacije

Potrebna dokumentacija

Da bi se prijava uzela u razmatranje, potrebno je da bude dostavljena kao kompletan, strukturirani paket dokumenata u okviru datog vremenskog roka za dostavljanje prijava, kako elektronski kroz internet portal Fonda za inovacionu delatnost, tako i u štampanom obliku gde je potrebno, za arhivu Fonda za inovacionu delatnost. Kompletan set neophodne dokumentacije je dostupan na internet portalu Fonda za inovacionu delatnost i portalu Programa ranog razvoja. Podnosioci prijava su u obavezi da koriste predefinisane obrasce dokumenata za prijavu koje Fond obezbeđuje, kao što su:

 • Izjava Podnosioca prijave za finansiranje;
 • Poslovni plan;
 • Budžet projekta;
 • Prezentacija  projekta;
 • Upitnik o proceni uticaja na životnu sredinu (eng. „Environmental Screening Questionnaire“ –  ESQ);
 • Biografije glavnog osoblja angažovanog na projektu (maksimum 5).
 • Finansijski izveštaji za tekuću godine, gde je primenljivo

Krajnji rok za podnošenje prijava je 1. septembar do 15 časova.

Priručnik u kome su detaljno opisani uslovi Programa ranog razvoja i set neophodne dokumentacije dostupni su na: www.inovacionifond.rs/program-ranog-razvoja-o-programu

Link za apliciranje: www.inovacionifond.rs/prijava

Izvor: www.inovacionifond.rs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here