JAVNI KONKURS za finansiranje projekata koje realizuju udruženja za mlade na teritoriji Grada Beograda

Kancelarija za mlade i saradnju sa udruženjima obezbedila je sredstva za podsticanje projekata ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje projekata koje realizuju udruženja za mlade na teritoriji Grada Beograda, iz oblasti energetike, zaštite životne sredine, privrede, kulture, sporta, zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja i dečije zaštite, koji su od javnog interesa i odnose se na:
– popularizaciju, podsticanje, usmeravanje i jačanje svesti o značaju nabrojanih oblasti (informisanje, promotivne aktivnosti, izdavaštvo, festivali, kampanje, izložbe i sl);
– unapređenje znanja o određenoj temi kroz organizovanje neformalnih obrazovnih aktivnosti (seminari, stručni skupovi i dr);
– rešavanje pojedinačnih problema u oblastima koja su pobrojana i od značaja su za Grad;
– sprovođenje konkretnih aktivnosti na rešavanju pojedinačnih lokalnih problema;
– druge aktivnosti koje doprinose obrazovanju, odgovornom ponašanju i aktivnom uključivanju građana u oblasti od značaja za Grad Beograd.

finansiranje projekataUkupna sredstava obezbeđena za sprovođenje javnog konkursa u budžetu Grada Beograda za 2016. godinu u skladu sa Odlukom o budžetu grada Beograda za 2016. godinu („Sl. list grada Beograda“ br. 81/15) iznose 4.500.000,00 dinara.

Pravo učešća na javnom konkursu imaju sva udruženja osnovana u skladu sa Zakonom o udruženjima („Službeni glasnik RS”, broj 51/09 i 99/11- dr. zakoni) koja su registrovana u Beogradu i koja, saglasno odredbama svog osnivačkog akta, obavljaju aktivnosti u navedenim oblastima (u daljem tekstu: udruženje).

Udruženje na javnom konkursu može da konkuriše za ukupno utvrđenu vrednost projekta ili za nedostajući deo sredstava. Ako konkuriše za nedostajući deo sredstava obavezno dostavlja izjavu o tome od koga su i u kom iznosu obezbeđena preostala sredstva.
Udruženje može da učestvuje na javnom konkursu samo sa jednim projektom koji se realizuje u celini na teritoriji Grada Beograda.
Projekat kojim se konkuriše treba da je kratkoročan, odnosno da se celokupan projekat ili faza za koju se traže sredstva, realizuju do novembra 2016. godine.

Krajnji rok za realizaciju projekta je 01. novembar 2016. godine.
Za prijavu na javni konkurs dostavlja se sledeća dokumentacija:
– Obrazac prijave;
– Izvod iz Agencije za privredne registre-kopija;
– Druga dokumenta koja udruženje smatra odgovarajućim za predloženi projekat (na primer: pisma preporuke i pisma podrške ako postoje, biografije koordinatora projekata i ključnih lica uključenih u rad na projektu);
– Dokaz o solventnosti računa;
– Kopija prve strane Statuta, odnosno one strane na kojoj su navedeni ciljevi udruženja.

Obrazac prijave sadrži podatke o podnosiocu projekta, osnovne podatke o projektu i potrebnim finansijskim sredstvima za realizaciju. Obrazac prijave se preuzima u Kancelariji za mlade i saradnju sa udruženjima, Beograd, ulica Kraljice Marije 1, XIX sprat, soba 1919 ili sa zvanične internet stranice Grada Beograda kao i obrazac za dostavljanje izveštaja o realizovanom projektu.

Prilikom izrade planiranog budžeta projekta, udruženje definiše troškove prema Obrascu prijave.
Neće biti prihvaćeni sledeći troškovi:
– troškovi nastali pre potpisivanja ugovora,
– troškovi adaptacije objekta,
– troškovi prevoza van teritorije grada Beograda, veći od 5% od iznosa odobrenih sredstava,
– troškovi taksi prevoza,
– troškovi više od jednog fiksnog i jednog mobilnog telefonskog računa na mesečnom nivou tokom trajanja projekta,
– troškovi ugostiteljskih usluga (osim keteringa za potrebe promocije),
– troškovi honorara koji prelaze trećinu ukupno odobrenog budžeta projekta.

Rok za dostavljanje prijave je 15 dana od dana objavljivanja ovog javnog konkursa.

Prijavu dostaviti na adresu: Gradska uprava grada Beograda Kancelarija za mlade i saradnju sa udruženjima, Beograd, ulica Kraljice Marije 1, sa naznakom: „Prijava na javni konkurs„.

Komisija će u roku od 20 dana od dana zaključenja konkursa utvrditi Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata primenom sledećih kriterijuma:
– kvalitet projekta (izvodljivost, mogućnost razvijanja projekta i njegova održivost, originalnost, aktuelnost teme, opravdanost i dr),
– ciljevi koji se postižu (obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja u oblastima koja su od interesa za Grad Beograd i dr),
– ciljna grupa i način uključivanja (veličina ciljne grupe, aktivno / pasivno uključivanje),
– prethodne aktivnosti i iskustvo udruženja (projekti, pisma preporuke i podrške i dr),
– opravdanost budžeta projekta,
– saradnja sa drugim subjektima u realizaciji projekata,
– kvalitet dosadašnje saradnje udruženja sa Kancelarijom.

Predlog liste odabranih projekata se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Grada Beograda.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju, kao i pravo prigovora na Predlog liste odabranih projekata, u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja.

Odluku o prigovoru donosi Komisija u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Na Odluku o izboru projekata udruženja sa odobrenim novčanim iznosima koji se obezbeđuju iz budžeta Grada Beograda za 2016. godinu, pribavlja se saglasnost gradonačelnika grada Beograda i odluka objavljuje na zvaničnoj internet stranici grada Beograda najkasnije u roku od 10 dana od dana dobijanja saglasnosti gradonačelnika.

Udruženjima koja budu izabrana na Javnom konkursu, odobrena novčana sredstva biće uplaćena na namenski račun.

Osobe za kontakt za sve dodatne informacije:

Vladimir Trifunović 011-715 7357 [email protected]
Jugoslava Vojnović 011-715 7818 [email protected]

Obrazac za prijavu

Narativni i finansijski izveštaj

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here