Javni konkurs za prijem pripravnika za rad na diplomatsko-konzularnim poslovima

JAVNI KONKURS
za prijem 10 pripravnika za rad na diplomatsko-konzularnim poslovima

 

Za učešće na konkursu može da se prijavi kandidat koji ispunjava sledeće uslove:

Opšti uslovi:

 • državljanstvo Republike Srbije;
 • da je učesnik konkursa punoletan;
 • da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Posebni uslovi:

 • stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;
 • informisanost iz oblasti spoljne politike, međunarodnih odnosa, međunarodnog prava i sistema državne uprave Republike Srbije;
 • znanje jednog od zvaničnih jezika Ujedinjenih nacija (engleski, francuski, španski, ruski, kineski, arapski) na nivou B2 (Vantage: napredni nivo);
 • poznavanje osnovnih programa za rad na personalnom računaru;
 • zadovoljavajuće psihofizičke sposobnosti i psihička stabilnost, kao i veština komunikacije.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:

 • potpisana prijava (u slobodnoj formi);
 • biografija (sa fotografijom, adresom stanovanja, e-mail adresom, brojem telefona);
 • original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu;
 • original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
 • overena fotokopija diplome ili uverenja kojim se potvrđuje stručna sprema;
 • uverenje o podacima o osiguranju (stažu osiguranja) koje izdaje Republički fond penzijskog i invalidskog osiguranja;
 • kandidati koji u gore navedenom uverenju imaju evidentiran staž osiguranja neophodno je da dostave sve dokaze odnosno potvrde, rešenja i druge akte iz kojih se vidi sa kojim stepenom stručne spreme i u kojem periodu su stekli radni staž;
 • izjava u kojoj se stranka opredeljuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto nje (dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih).

Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).

Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati.

Za sve kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa predviđena je provera:

 • znanja iz oblasti spoljne politike, međunarodnih odnosa, međunarodnog prava i sistema državne uprave Republike Srbije pismeno (test opšte informisanosti i esej), kao i usmeno;
 • poznavanja jednog od navedenih stranih jezika (pismeno i usmeno);
 • psihološka procena kandidata – putem standardizovanih testova i usmeno;
 • poznavanje osnovnih programa za rad na personalnom računaru – praktičnim radom na računaru;
 • veština komunikacije (usmeno)

Provere znanja i veština obaviće se počev od 24. aprila 2018. godine. Kandidati će biti obavešteni o datumu, mestu i vremenu na kontakte koje navedu u svojim prijavama (brojeve telefona ili adrese ili e-mail adrese).
Za sve kandidate koji su ušli u uži izbor biće organizovan zdravstveni pregled i bezbednosna provera.

Svaka faza navedenih provera je eliminatornog karaktera.

Mesto rada: Beograd, Kneza Miloša 24-26.

Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijave slati na sledeću adresu:
Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije
Odeljenje za personalne i pravne poslove
11000 Beograd, Kneza Miloša 24-26
sa naznakom „Za javni konkurs za prijem pripravnika“.

Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja: Sanja Stojanac, telefon 011/306-8549 od 10,00 do 13,00 časova.

NAPOMENE:

Radni odnos se zasniva u statusu pripravnika* na određeno vreme u trajanju od jedne godine, radi osposobljavanja za rad na diplomatsko-konzularnim poslovima.

Više informacija na sledećem linku:KLIK

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here