OTVORENI POZIV za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti

Predmet Otvorenog poziva je sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su finansijski podržani kroz međunarodne fondove*, a realizuju se u 2015. godini:

 • Program EU: Kreativna Evropa
 • Program EU:  prekogranična saradnja (IPA)
 • UNESKO
 • Centralno evropska incijativa
 • Evropska kulturna fondacija
 • drugi fondovi iz oblasti kulture i umetnosti

* Ne podržavaju se projekti finansirani iz fondova bilateralne saradnje i fondova diplomatskih i konzularnih predstavništava.

Prioritet pri odlučivanju će imati projekti finansirani iz gore navedenih fondova u oblasti kulture i umetnosti.

Sredstva za sufinansiranje projekata su omogućena u iznosu:

a) do 30% od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije ministarstvu *, ukoliko se radi o partneru na projektu ili

b) do 40% od odobrenog budžeta podnosioca aplikacije ministarstvu **, ukoliko se radi o nosiocu projekta***

* struktura finansijske podrške za partnera na projektu: međunarodni fond do 60%, ministarstvo do 30%, drugi izvori do 10% – od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije)

** struktura finansijske podrške za nosioca projekta: međunarodni fond do 60%, ministarastvo do 40% – od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije)

*** nosilac projekta je pravno lice koje preuzima odgovornost za realizaciju projekta)

Cilj

Cilj Otvorenog poziva je sistemska podrška razvoju međunarodne kulturne saradnje, odnosno mobilnosti umetnika i kolekcija u oblasti kulture i umetnosti, kroz podršku projektima koji su sufinansirani u okviru međunarodnih fondova.

Na ovaj način primenjuju se međunarodni standardi, koji obezbeđuju stvaranje uslova za kvalitetno sprovođenje projekata od strane aplikanata, kroz jačanje kapaciteta aktera na teritoriji Republike Srbije i podsticanje razvoja sistema kulture.

Kriterijumi

Projekti koji su predmet Otvorenog poziva moraju da ispunjavaju najmanje tri od kriterijuma/merila propisanih članovima 5. i 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, koji je dostupan na internet stranici Ministarstva kulture i informisanja:

Prijava

Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju: 

 1. Kopiju potpisanog ugovora i/ili odluke* o odobrenim sredstvima od strane međunarodnog fonda
 2. Popunjen formular 
 1. Podaci o podnosiocu („lična karta“ i kratak pregled realizovanih aktivnosti u proteklom periodu)
 2. Kopija rešenja o registraciji
 3. Detaljan opis projekta
 4. Biografije ključnih eksperata na projektu
 5. Opciono – dokumentacija projekta: fotografije, štampani materijali i/ili materijali na CD-u

 *isplata sredstava nakon potpisanog i dostavljenog ugovora sa međunarodnim fondom

Trajanje poziva i način dostavljanja prijave

Otvoreni poziv traje od12. februara do 1. septembra 2015. godine.

Prijave za Otvoreni poziv dostavljaju se poštom, na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva br. 3, 11000 Beograd,

Sektor za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte,  sa naznakom Otvoreni poziv 2015 – Međunarodna saradnja, EU integracije i projekti

Prijave se dostavljaju u jednom primerku, poštom i elektronskim putem, na adresu: [email protected] sa svom potrebnom dokumentacijom, složenom po navedenom redosledu.

Ukoliko jedan podnosilac prijave dostavlja više projekata, za svaki projekat podnosi se posebna prijava. Dostavljeni materijali se ne vraćaju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane

Za sva pitanja u vezi sa postupkom prijavljivanja na Otvoreni poziv Ministarstva kulture i informisanja, zainteresovani se mogu obratiti telefonom radnim danima u periodu od 9 do 12 časova:

Tatjana Bojović, tel: 011 3032 113

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here