POZIV ZA RADOVE: Sedma Međunarodna naučna konferencija

Temu ovogodišnje, sedme po redu Međunarodne naučne konferencije „Javne politike i politika kao javna stvar“ direktno je nametnula društvena praksa, odnosno tok političkih, ekonomskih i socijalnih kretanja, kako u Srbiji, tako i u drugim zemljama tranzicije, ali takodje i u ekonomski i tehnološki razvijenim zemljama EU. Uostalom, čak i površna analiza tema i sadržaja prethodnih Konferencija, koje je organizovala Visoka strukovna škola za preduzetništvo sa saradničkim organizacijama, potvrđuje da su u raspravi o svakoj od njih bili zastupljeni pojedini aspekti javnih politika.

Rok za dostavljanje rada (na srpskom): 24/04/2015
Rok za dostavljanje prevoda prihvaćenog rada (na engleskom jeziku): 30/04/2015

NAPOMENE: Prijava učešća se dostavlja na email: [email protected] (ime, prezime, institucija, kontakt tel i email, kao i tema rada, sažetak i ključne reči ako učesnik želi da objavi rad).

Radovi treba da budu urađeni u skladu sa priloženim instrukcijama. Za detaljnije informacije, kontaktirajte nas na e-mail: [email protected] ili brojeve telefona: +381 11 3282-870, +381 64 64-83-203 (Bojana Vignjević).
Radovi će biti objavljeni u Zborniku radova (ISBN referenca, M33), časopisu SEER, časopisu Srpska politička misao (M24), po izboru Redakcije i dodatnoj slepoj recenziji.

UPUTSTVO ZA PRIPREMU RADOVA

Format stranice je A4. Koristiti margine 2 cm gornja i donja, 2.5 cm leva i desna, nema header-a i footer-a. Maksimalni obim rada je 10 strana, uključujući tekst, slike, tabele, literaturu i ostale priloge. Rad treba dostaviti organizatoru u elektronskoj formi na email [email protected].

Na prvoj stranici rukopisa:

  • naslov rada na srpskom i engleskom jeziku na sredini vrha stranice (velikim slovima, 14 pt, bold, najviše dva reda),
  • ispod naslova naziv autora (fusnota: institucija sa koje dolazi, email),
  • sažetak, ključne reči (Sažetak/Abstract: 100-150 reči. Ključne reči/key words: 4-5 reči, 11 pt),
  • abstrakt, key words (Sažetak/Abstract: 100-150 reči. Ključne reči/key words: 4-5 reči, 11 pt).

Na narednim stranicama tekst od uvoda do literature na srpskom/engleskom jeziku, latiničnim pismom u programu MS Word, Times New Roman, 11 pt, line spacing: Single, razmak izmedju paragrafa: 6 pt. Naslove i podnaslove pisati fontom Times New Roman Bold, velikim slovima veličine 11 pt.

Početak pasusa kucati od prve kolone. Jednačine pisati sa numeracijom uz desnu ivicu, kao

Slike prikazati kao na sledećem primeru i poželjno je crtati ih u programu MS Visio i voditi računa da slike budu u okviru previđenih margina i centrirane, kao i da oznake u okviru slika budu na engleskom jeziku:

 

Literatura: Literatura se u tekstu navodi u uglastim zagradama, prema priloženom APA standardu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here