Republička stipendija – kako je dobiti i iskustva studenata

Republička stipendija – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja svake godine raspisuje konkurs za stipendiranje studenata. Broj stipednista svake godine zavisi od raspoloževih sredstava u budžetu Republike Srbije, a ono što je bitno da bi se ova stipendija dobila jeste visok prosek i efikasno studiranje. Stipendija iznosi 84.000 i isplaćuje se u 10 rata.

Republička stipendija

Pravo na studentsku stipendiju imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave. Potrebno je da se školovanje studenta finansira iz budžeta Republike Srbije, kao i da je prvi put, u tekućoj školskoj godini, upisan na studije prvog, drugog ili trećeg stepena. Kandidat mora da ima državljanstvo i prebivalište na teritoriji Republike Srbije i potrebno je da nikada nije izgubio nijednu godinu tokom studiranja. Bitno je da je student koji konkuriše za ovu stipendiju ima položene sve ispite iz prethodnih godina studija, kao i da ima najmanju prosečnu ocenu 9,00.

Za ovu stipendiju mogu konkurisati studenti od II do V i VII godine osnovnih studija i studenti drugog stepena studija koji nisu u radnom odnosu i koji su odmah nakon završenih osnovnih studija nastavili studije drugog stepena.

stipendija1

Što se tiče kandidata iz osetljivih društvenih grupa (materijalno ugrožene porodice, deca bez roditeljskog staranja, jednoroditeljske porodice, romska nacionalna manjina, lica sa invaliditetom, lica sa hroničnim bolestima, lica čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritorijij Kosova i Metohije i na teritorijama bivše SFRJ, izbeglice i raseljena lica, povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani studenti) imaju pravo da podnesu zahtev da se posebno rangiraju, primenom blažih kriterijuma.

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa mogu se prijaviti na konkurs pod uslovom da su studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Reublika Srbija, autonompa pokrajna ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo i prebivalište na terotoriji Republike Srbije, koji su prvi put upisani u zimski semestar studija, koji nisu gubili nijednu godinu tokom studija.    

stipendija2

Potrebna dokumenta:

 • prijava
 • uverenje o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama
 • dva primerka svojeručno potpisanog ugovora o studentskoj stipendiji
 • štampane podatke sa elektronske lične karte

stipendija4

Kandidat koji je primao studentsku stipendije za prethodnu školsku godinu potrebno je da podnese :

 • prijavu  – sadrži dokaz o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija
 • štampane podatke sa elektronske lične karte

Republička stipendija

Kandidat koji je student na studijama drugog stepena podnosi sledeća dokumenta::

 • prijavu
 • uverenje o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija
 • dva primerka svojeručno potpisanog ugovora o studentskoj stipendiji
 • fotokopiju uverenja o diplomiranju na osnovnim studijama;
 • dokaz da nije u radnom odnosu – izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje ili potvrdu nadležnog organa kojom se potvrđuje da student nije u radnom odnosu;
 • štampane podatke sa elektronske lične karte

Sva navedena dokumenta moraju biti overena od strane odgovarajuće službe.

stipendija7

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa, osim navedenih dokumenata, podnose i dokumentaciju kojom dokazuju pripadnost osetljivoj društvenoj grupi:

 • studenti bez roditeljsko staranja- potvrdu da su na evidenciji Centra za socijalni rad ili umrlice preminulih roditelja;
 • iz jednoroditeljske porodice – izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili izvod iz matične knjige rođenih ukoliko je roditelj nepoznat;
 • iz romske nacionalne manjine – potvrdu Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, odnosno Kancelarije za inkluziju Roma;
 • lica sa invaliditetom i lica sa hroničnim bolestima – mišljenje Interresorne komisije ili potvrdu udruženja invalida;
 • lica čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ – potvrdu odgovarajućeg udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica;
 • izbeglice i raseljena lica – potvrdu da se korisnik nalazi u evidenciji o izbeglim ili raseljenim licima/ pribavlja se u Komesarijatu za izbeglice i migracije RS, a preko Povereništva za izbeglice sa teritorije Opštine prebivališta/ povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani studenti – potvrdu MUP-a.
 • Studenti, kandidati koji nisu rođeni u Republici Srbiji podnose i uverenje o državljanstvu.

Obrasce i više informacija možete pronaći na www.mpn.gov.rs

1 COMMENT

 1. Sta je sa decom koja studiraju SI na ETF-u na Univerzitetu u beogradu, imaju prosek preko 9 i 60 ESPB poena, ali nisu na budzetu,? Zasto oni nemaju pravo na stipendiju?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here