Dodela bespovratnih sredstava – Podrške malim preduzećima za nabavku opreme

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa Podrške malim preduzećima za nabavku opreme

Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija) i odabranim poslovnim bankama:

1. ERSTE BANK A.D. Novi Sad
2. BANCA INTESA A.D. Beograd
3. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANKA SRBIJA A.D. Beograd
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. Beograd
5. PROCREDIT BANK A.D. Beograd

Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 200.000.000,00 dinara.

Opšti cilj Programa jeste povećanje konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenje njihovog poslovanja i internacionalizacije, kao i kreiranje novih radnih mesta kroz investicije u opremu, kroz učešće u sufinansiranju nabavke sledeće opreme:
1) nove proizvodne opreme i/ili mašina;
2) polovne proizvodne opreme i/ili mašina, ne starije od pet godine;
3) novih delova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobra koja će se iskoristiti kako bi se stavile u pogon neiskorišćene mašine i oprema koje proizvode razmenjiva dobra.

Privredni subjekti mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme kod jedne banke.

Podrške malim preduzećima za nabavku opreme

Korisnici bespovratnih sredstava
Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju:
1. pravna lica, registrovani u Agenciji za privredne registre kao privredna društva ili zadruge, koja su razvrstana na mikro ili mala pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, br. 62/2013) prema finansijskim izveštajima za 2014. godinu , kao i
2. preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo, registrovani u Agenciji za privredne registre, razvrstana na mikro ili mala pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, br. 62/2013) prema finansijskim izveštajima za 2014. godinu.

Uslovi učešća u Programu
Uslovi koje moraju da ispune podnosioci prijave za dodelu bespovratnih sredstava:
1. da su podneli popunjen prijavni formular sa potrebnom dokumentacijom jednoj od banaka uključenih u realizaciju ovog Programa;
2. da su upisani u registar Agencije za privredne registre najkasnije 31. decembra 2012. godine;
3. da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
4. da su izmirili dospele obaveze javnih prihoda;
5. da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
6. da vlasnici i/ili odgovorna lica nisu krivično osuđivani;
7. da su u većinskom privatnom vlasništvu i da nisu u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;
8. svrha i namena investiranja u opremu su u skladu sa prirodom delatnosti subjekta;
9. da privredna društva, zadruge i preduzetnici, prema finansijskim izveštajima iz 2014. godine, imaju najmanje jedno zaposleno lice;
10. da ne obavljaju delatnosti u sledećim sektorima:
•    primarna poljoprivredna proizvodnja;
•    trgovina (maloprodaja i veleprodaja);
•    proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme;
•    organizovanje igara na sreću i sličnih delatnosti;
•    proizvodnja čelika i sintetičkih vlakana i vađenje uglja;
•    proizvodnja i promet bilo kojih proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama smatraju zabranjenim.
11. da nisu u teškoćama a prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama koja se nalazi u Programu;
12. da u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve godine (2013., 2014., 2015. godini) nisu primili državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 200.000 evra u dinarskoj protivrednosti.

Pri proveri kreditne sposobnosti privrednog subjekta, poslovne banke će se voditi kriterijumima koje koriste u svojim svakodnevnim kreditnim operacijama. Privredni subjekti će se ugovorno obavezati da predmetnu opremu neće otuđiti najmanje 24 meseca po sklapanju ugovora o dodeli bespovatnih sredstava i ugovora o kreditu.

Finansijski okvir
Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa i kojima banke uključene u realizaciju Programa uslovno odobre kredit mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 25% troškova nabavke opreme. Privredni subjekat je u obavezi da obezbedi 5% učešća, dok će se preostalih 70% vrednosti investicije obezbediti iz kredita poslovnih banaka uključenih u sprovođenje ovog Programa. Iznos odobrene bespovratne pomoći u visini do 25% od vrednosti opreme ne može biti manji od 250.000,00 dinara, niti veći od 2.500.000,00 dinara.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava
Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija u dva primerka (original i overena fotokopija), u skladu sa Programom, predaju se prilikom podnošenja zahteva za kredit u jednoj od ekspozitura/filijala sledećih poslovnih banaka:
1. ERSTE BANK A.D. Novi Sad
2. BANCA INTESA A.D. Beograd
3. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANKA SRBIJA A.D. Beograd
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. Beograd
5. PROCREDIT BANK A.D. Beograd

Potrebna dokumentacija:
1) prijavni obrazac – Obrazac broj 1;
2) potpisana pismena izjava o prihvatanju uslova za dodelu sredstava – Obrazac broj 2;
3) profaktura ili predugovor izdata u 2015. godini;
4) original ili overena kopija potvrde nadležne filijale Poreske uprave da je podnosilac zahteva izmirio sve dospele obaveze javnih prihoda;
5) original ili overena kopija potvrde nadležnog suda da privrednom subjektu u poslednje dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
6) original ili overena fotokopija potvrde da vlasnici i/ili odgovorna lica privrednog subjekta nisu krivično osuđivana.

U navedenim poslovnim bankama se mogu dobiti i sve informacije neophodne za učešće u Programu.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše.

Nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave dostavljene na pisarnicu Ministarstva će biti diskvalifikovane.

Na internet stranama Ministarstva: www.privreda.gov.rs, Nacionalne agencije: www.narr.gov.rs i Preduzetničkog servisa: www.preduzetnickiservis.rs može se preuzeti neophodna konkursna dokumentacija: Obrazac broj 1, Obrazac broj 2, kao i Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godinim, Informacija o načinu sprovođenja Programa, Informacija o uslovima izabranih banaka i nacrt Ugovora o realizaciji Programa, u kojima su bliže definisani svi bitni elementi i pravila za učešće u ovom Javnom pozivu.

Detaljnije

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here