Stipendija Dositeja – šta je i kako se dobija?

Stipendija Dositeja, koju dodeljuje Fond za mlade talente Republike Srbije, namenjena je talentovanim i najuspešnijim učenicima i studentima, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu. Ova stipendija godišnje nagrađuje oko 3100 đaka i studenata. Kako je namenjena različitim uzrastima i stepenima obrazovanja, postoje tri konkursa, pa se tako možete prijaviti na:

 

 • Konkurs najboljih studenata završnih godina osnovnih i master akademskih studija,
 • Konkurs najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena u inostranstvu,
 • Konkurs za nagrađivanje učenika srednjih škola za uspehe na takmičenjima.

 

U daljem tekstu možete pročitati sve potrebne informacije za svaki konkurs, kao i potrebu dokumentaciju za prijavu.

dositejaKonkurs za stipendiranje studentata završnih godina osnovnih i master akademskih studija

Stipendiju dobija do 900 studenata završnih godina osnovnih akademskih studija i do 400 studenata završnih godina master studija. Svaki stipendista Dositeje dobija 30.000 dinara mesečno u periodu od 10 meseci.

Uslovi koje kandidati osnovnih i master studija treba da ispune:

 •         Da su državljani Republike Srbije ili imaju status izbeglice
 •         Da imaju prebivalište u Republici Srbiji, ili boravište– za lica sa statusom izbeglice
 •         Da su u godini u kojoj se konkurs raspisuje upisali završni godinu osnovnih, master ili integrisanih studija na fakultetima čiji je osnivač Republika Srbija
 •         Za studente osnovnih i integrisanih studija da im je prosečna ocena najmanje 8,50 u toku prethodnih godina studija, a za master studije prosečna ocena najmanje 8,50 sa osnovnih akademskih
 •         Da su položili sve ispite sa svih prethodnih godina studiranja
 •         Za studente osnovnih studija da nisu navršili 25 godina života, odnosno 27 godina za studente master i integrisanih studija

Važno je napomenuti da studenti koji dobiju Dositeju  imaju obavezu da rade u Republici Srbiji najmanje 5 godina po završetku studija ili budu prijavljeni i evidentirani u Nacionalnoj službi za zapošljavanje najmanje 3 godine.

Studenti koji dobiju stipendiju za određeni stepen studija ne mogu ponovo konkurisati za istu.

           Dokumentacija neophodna studentima osnovnih i integrisanih akademskih studija:

 •         Popunjen i svojeručno potpisan obavezni obrazac prijave na konkurs, koji se može pronaći na sajtu Fonda za mlade talente ili Ministarstvu omladine i sporta
 •         Uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci) ili izjavu kojom kandidat daje saglasnost ovom organu da pribavi podatke iz službene evidencije, koja se takođe može naći na sajtu ili Ministarstvu omladine i sporta
 •         Fotokopiju ili očitanu važeću ličnu kartu ili dokumenta kojima se dokazuje status izbeglice
 •         Original potvrdu o upisanoj završnoj godini studija
 •         Original ili overenu fotokopiju dokumenta koji izdaje fakultet, a kojima se potvrđuju položeni svi ispiti prethodnih godina studiranja, sa navedenim brojem ostvarenih ESPB poena i prosečna ocena ; školska godina u kojoj su studije prvi put upisane; koliko semestara traju studije;

Dokumentacija neophodna studentima završne godine master studija:

 •         Popunjen i svojeručno potpisan obavezni obrazac prijave na konkurs, koji se može pronaći na sajtu Fonda za mlade talente ili Ministarstvu omladine i sporta
 •         Uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci) ili izjavu kojom kandidat daje saglasnost ovom organu da pribavi podatke iz službene evidencije, koja se takođe može naći na sajtu ili Ministarstvu omladine i sporta
 •         Fotokopiju ili očitanu važeću ličnu kartu ili dokumenta kojima se dokazuje status izbeglice
 •         Original potvrdu o upisanoj završnoj godini master studija
 •         Overenu fotokopiju diplome ili uverenja o završenim osnovnim akademskim studijama sa prosečnom ocenom
 •         Za studente koji upisuju završnu godinu master studija koje traju 2 godine, original ili overenu fotokopiju dokumenta izdatog od strane fakulteta kojim se potvrđuje da su položeni svi ispiti sa prve godine master studija i ispunjene sve obaveze predviđene nastavnim planom i programom

Konkurs se raspisuje u periodu septembar-oktobar, a dokumentaciju je potrebno podneti do 31. januara tekuće godine.

Dokumentacija koja je neophodna za ostvarivanje prava na stipendiju Dositeja se dostavlja na pisarnicu Ministarstva omladine i sporta, ličnim uručenjem ili poštanskom pošiljkom.

Preliminarna lista kandidata se objavljuje na sajtu Fonda za mlade talente i Ministarstva omladine i sporta.

Konkurs za stipendiranje najboljih studenata u inostranstvu

Stipendija se dodeljuje studentima drugog i trećeg stepena na univerzitetima članica Evropske unije i Evropske asocijacije za za slobodnu trgovinu. Dositeju u iznosu od 534.000 dinara za jednu celu akademsku godinu dobija do 500 studenata.

Uslovi koje kandidati treba da ispune:

 •         Da su državljani Republike Srbije ili imaju status izbeglice
 •         Da imaju prebivalište u Republici Srbiji, ili boravište– za lica sa statusom izbeglice
 •         Da su položili sve ispite iz prethodnih godina studiranja
 •         Da im je prosečna ocena najmanje 8,50 u toku osnovnih akademskih studija
 •         Za studente drugog stepena da nisu navršili 27 godina života, a za studente trećeg stepena da nemaju navršenih 29 godina života
 •         Da su najmanje jednu godinu osnovnih akademskih studija završili na akreditovanim fakultetima u Republici Srbiji
 •         Da su u tekućoj školskoj godini upisani na studije drugog ili trećeg stepena na univerzitetu zemalja članica Evropske unije ili Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu, ili vodećim svetskim univerzitetima

Važno je napomenuti da ukoliko je broj kandidata koji ispujavaju sve uslove veći od maksimalnog broja stipendija koje se mogu dodeliti, Fond za mlade talente će rangirati kandidate, po tome koliko godina osnovnih akademskih studija je student pohađao, da li je već koristio stipendiju Fonda i da li se njegov trenutni univerzitet nalazi na listi Vodećih svetskih univerziteta, koja se može pronaći na sajstu Fonda za mlade talente.

Studenti koji dobiju Dositeju  su u obavezi da rade u Republici Srbiji najmanje  5 godina po završetku studija ili budu prijavljeni i evidentirani u Nacionalnoj službi za zapošljavanje najmanje 3 godine.

Dokumentacija neophodna studentima drugog i trećeg stepena inostranih univerziteta:

 •         Popunjen i svojeručno potpisan obavezni obrazac prijave na konkurs, koji se može naći na sajtu Fonda za mlade talente ili u Ministarstvu omladine i sporta
 •         Uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci) ili izjavu kojom kandidat daje saglasnost ovom organu da pribavi podatke iz službene evidencije, koja se takođe može naći na sajtu ili Ministarstvu omladine i sporta
 •         Fotokopiju ili očitanu važeću ličnu kartu ili dokumenta kojima se dokazuje status izbeglice
 •         Overenu fotokopiju diplome ili uverenja o završenim osnovim akademskim studijama sa prosečnom ocenom
 •         Za studente koji nemaju završene celokupne osnovne akademske studije u Republici Srbiji, neophodno je podneti overenu diplomu ili uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama u inostranstvu sa prosečnom ocenom i prevod dokumenta ovrenog pečatom sudskog tumača; original ili ovrenu potvrdu o završenoj bar jednoj godini osnovnih akademskih studija u Republici Srbiji; overeno uverenje o položenim ispitima, sa ostvarenim bodovima;
 •         Za studente trećeg stepena, overenu fotokopiju uverenja ili diplome o završenom drugom stepenu studija
 •         Original potvrdu o upisu na godinu studija koju je student upisao u tekućoj godini, kao redovan (full time) student
 •         Prevod potvrde o upisu overen pečatom sudskog tumača

Konkurs se raspisuje u periodu jun-jul, a rok za predaju dokumentacije je 1. decembar tekuće godine.

Dokumentaciju  za ostvarivnje prava na stipendiju  Dositeja je potrebno dostaviti na pisarnicu Ministarstva omladine i sporta, ličnim uručenjem ili poštanskom pošiljkom.

Preliminarna lista kandidata se objavljuje na sajtu Ministarstva omladine i sporta i Fonda za mlade talente.

Konkurs za nagrađivanje učenika srednjih škola za uspehe na takmičenjima:

Stipendija se dodeljuje u oblasti sporta, muzike i baletske umetnosti učenicima srednjih škola koji su osvojili prvo, drugo ili treće mesto na republičkim ili međunarodnim takmičenjima. Dositejom se nagrađuju oni koji ispune ove uslove konkursa, određeni broj stipendija nije definisan.

              Dokumetacija neophodna učenicima srednjim škola:

 •         Popunjen i svojeručno potpisan obavezan obrazac prijave na konkurs, koji za maloletna lica potpisuje roditelj ili staratelj
 •         Uverenje o državljanstvu, ne starije od 6 meseci
 •         Fotokopiju ili očitanu važeću ličnu kartu ili dokumenta kojima se dokazuje status izbeglice, za maloletna lica lične karte roditelja ili staratelja
 •         Original potvrda srednje škole da je kandidat u vremenu osvajanja nagrade bio učenik te škole, sa razredom koji je pohađao
 •         Overena diploma sa takmičenja, potvrda škole ili organizatora o ostvarenom uspehu na takmičenju

Konkurs se raspisuje u periodu februar- mart, a visina nagrade se odlučuje na osnovu brroja prijavljenih kandidata koji ispunjavanju uslove i visine obezbeđenih sredstava u fondu Republike Srbije.

Rang lista kandidata se objavljuje na sajtu Fonda za mlade talente i Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Svu potrebnu dokumentaciju i dodatne informacije mogu se pronaći na zvaničnom sajtu Fonda za mlade talente.

Autorka: Anđela Krstović

4 COMMENTS

 1. tuzan sam, imam 9,5 prosek i bas sam super ali kad vidim ovu cifru za inostrane onda se tako odmah rastuzim i eto…malo sam olaksao dusu ovde, hvala vam i na ovih 8400 mesecno sto mi dobra ddeca primamo.. poy od dobre dece

 2. ispravite ovu informaciju da dositeja za inostranstvo iznosi 1.250.000 dinara po studentu za jednu akademsku godinu, pošto taj iznos jedva premašuje i 500.000 dinara

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here