Konkurs: „Demokratija, to sam ja”

Trag fondacija u okviru projekta „Real say on policy“ raspisuje poziv za podnošenje predloga projekta koji se odnose na kreiranje i realizaciju kreativnih kulturnih, umetničkih i/ili medijskih sadržaja koji su usmereni na iniciranje i otvaranje javne debate o ulozi i učešću građana u demokratskim procesima. Kulturni, umetnički i medijski sadržaji treba da, na inovativan i angažovan način, stvore mogućnosti i podstaknu javni dijalog o potrebnim političkim promenama u oblastima za koje su sami građani tokom izbora pokazali najviše interesovanja (indikativna lista se nalazi dalje u Pozivu). Predloženi sadržaji treba da promovišu aktivno uključivanja građana/ki u demokratske procese i afirmišu ulogu građana/ki kao ključnih aktera u razvoju demokratije.       

Projekat „Real say on policy“ sprovodi Trag fondacija u partnerstvu sa udruženjem CRTA, Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju (NKD) i Fondacijom Slavko Ćuruvija, uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

„Demokratija, to sam ja”
 
Fokus i oblasti konkursa
Vođena istraživanjem “Učešće građana u demokratskim procesima u Srbiji 2015. godine“ koje je sprovela CRTA, a koje pokazuje da još uvek manje od trećine građana učestvuje u političkom životu Srbije, ili bar veruje u efikasnost građanskog učešća u demokratskim procesima, Trag fondacija  realizuje konkurs „Demokratija, to sam ja“. Konkurs ima za cilj da podrži inicijative koje koriste kulturne, umetničke i medijske sadržaje i na inovativan način otvaraju debatu u javnosti o ulozi i položaju građana u zajednici, ali i u društvu u celini. Inicijative treba da pokažu da imaju potencijal da privuku pažnju javnosti i ukažu na potrebne političke promene u onim oblastima za koje su građani tokom izbornog procesa pokazali najviše interesovanje. Indikativna lista oblasti i pitanja za koje su građani/ke tokom izbora pokazali najviše interesovanja uključuje:
 
  • Ostvarivanje prava na rad;
  • Država – podsticaj ili prepreka razvoju preduzetništva;
  • Mehanizmi učešća građana u neposrednom odlučivanju;
  • Pravo na objektivno i pravovremeno informisanje;
  • Biračko pravo građana (aktivno i pasivno);
  • Pravo na pravično suđenje;
  • Ljudska prava i građanske slobode i građanska prava kroz ustavnu reformu.
 
Očekivani rezultati
Budući dobitnici donacija treba da kroz realizaciju kulturnih, umetničkih i medijskih sadržaja skrenu pažnju javnosti i podstaknu javni dijalog o neophodnim političkim promenama u okviru navedenih oblasti. Predloženi sadržaji mogu biti različiti, ali prednost će imati inicijative koje koriste inovativne i angažovane pristupe kao što: stand-up i fleš mob performansi, viralni online, ali i medijski sadržaji, angažovani teatar, hip-hop i drugi angažovani muzički pravci, ulične akcije sa građanima/kama, umetničke instalacije, itd. (lista navedenih aktivnosti je okvirna i nije konačna).
Neophodno je da dobitnici grantova realiziju javne događaje i/ili druge sadržaje u okviru kojih će aktivno uključiti veći broj građana/ki i/ili skrenuti pažnju javnosti (nadležnih institucija, donosilaca odluka, medija, građana/ki, drugih OCD, itd.) na važna pitanja i neophodne političke promene u oblastima koje su navedene u ovom konkursu. Posebno naglašavamo da dobitnici grantova treba da planirane kulturne, umetničke i medijske sadržaje realizuju na regionalnom i lokalnom nivou i da obuhvate više gradova i/ili opština u regionu (minimalno 4) u kojima će realizovati svoje aktivnosti. 
 
Visina donacije:
Visina donacije je do 3000 $ (u dinarskoj protivvrednosti) pri čemu se najviše do 20% sredstava može iskoristiti za operativne, a ostatak za programske troškove. Pod operativnim troškovima podrazumevaju se troškovi upravljanja projektom i režijski troškovi, a pod programskim  troškovima oni koji su direktno povezani sa projektnim aktivnostima, uključujući i honorare za osobe koje su angažovane na realizaciji tih projektnih aktivnosti.Kriterijumi za učešće u konkursu:
Organizacije civilnog društva koje su registrovane i deluju na teritoriji Republike Srbije.
Posebno napominjemo da neformalne grupe građana, umetničke i pozorišne grupe, mediji i drugi subjekti mogu učestvovati na konkursu kao partneri na projektu (podnosilac projekta mora biti registrovana organizacija civilnog društva).  
Prijave profitnih inicijativa, državnih i javnih institucija, međunarodnih organizacija, partijskih i verskih organizacija, neće se razmatrati jer ne podležu uslovima ovog Poziva.

NAPOMENA:Registrovane organizacije civilnog društva mogu aplicirati sa samo jednim projektnim predlogom koji se odnosi na jednu ili više određenih oblasti navedenih u Pozivu za prijavu. Registrovane organizacije civilnog društva mogu učestvovati na konkursu kao podnosilac projekta ili kao partner, nije dozvoljeno da ista organizacija učestvuje u konkursu sa više od jednim projektnim predlogom.
Neformalna udruženja građana, umetničke i pozorišne grupe, mediji i drugi subjekti mogu učestvovati na konkursu kao partneri. Nije dozvoljeno da isti subjekti budu partneri na više od jednom projektnom predlogu. 
 
Kriterijumi za procenjivanje projektnih predloga:
·  Jasno izložena ideja;
·  Kapacitet organizacije i prethodno iskustvo u kreiranju angažovanih umetničkih, kulturnih i/ili medijskih sadžaja;
·  Inovativan i angažovan pristup u realizaciji predloženih kulturnih, umetničkih i medijskih sadržaja;
·  Predloženi sadržaji treba da imaju kapacitet da privuku pažnju javnosti (nadležnih institucija, donosilaca odluka, medija, građana/ki, drugih OCD, itd.) i ukažu na neophodne političke promene u navedenim oblastima;
·    Regionalni potencijal predloženih aktivnosti i mogućnost rada u više zajednica;
·    Aktivno uključenje građana i građanki u realizaciju aktivnosti;
·    Jasna veza između ciljeva, zadataka i aktivnosti;
·    Realan budžet u skladu sa aktivnostima.
 
 
Procedure i rokovi za učešće u konkursu:
Zainteresovane organizacije civilnog društva treba da pošalju projektni predlog kojim bi konkurisali za donaciju (na najviše 12 strana, font Tahoma, veličina 11).
Rok za podnošenje projektnih predloga  je12. oktobar 2016. godine (do 16h).
Poziv za prijavu sa uslovima konkursa i dokumenta neophodna za učešće na konkursu možete preuzeti na sledećim linkovima:
1.    POZIV ZA PRIJAVU
2.    PRIJAVNI FORMULAR
3.    FORMULAR ZA BUDŽET

Za prijavu treba popuniti: PRIJAVNI FORMULAR i FORMULAR ZA BUDŽET. Navedena dokumenta isključivo proslediti elektronskim putem na sledeću e-mail adresu: [email protected]. Projektne predloge nije potrebno slati i poštom. Po prijemu projektnih predloga, organizacije će dobiti povratnu informaciju o prijemu od strane kancelarije Trag fondacije.
 
Faze u konkursu:
Nakon prijema projektnih predloga pristiglih u naznačenom roku, sledeći su koraci:
1.    Izbor dobitnika donacija – Na osnovu pristiglih prijava, a u skladu sa kriterijumima konkursa, finalne predloge projekata razmatra posebno formiran Odbor za dodelu donacija, koji i donosi konačnu odluku o dodeli finansijske podrške (donacije). Odluku o dodeli sredstava Odbor će doneti tokom oktobra 2016. godine.
 
2.    Sprovođenje projektnih aktivnosti i stručna podrškaNakon potpisanih ugovora o donaciji, dobitnici donacija kreću u sprovođenje projektnih aktivnosti. Trag fondacija i Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) organizovaće posebnu obuku za dobitnike donacija tokom jeseni 2016. godine. Obuka ima za cilj da dodatno pomogne realizaciju projektnih aktivnosti, kao i da doprinese podizanju kapaciteta samih timova koji će raditi na sprovođenju projekata u datim regionima. Osim edukacije, tokom realizacije projekata sve podržane inicijative imaće kontinuiranu stručnu i tehničku podršku Trag fondacije i Nacionalne koalicije za decentralizaciju (NKD).  
 
3.    Izveštavanje – Nakon završetka projektnih aktivnosti, podržane inicijative šalju narativni i finansijski izveštaj Trag fondaciji, čiji će rokovi biti definisani u ugovoru o donaciji. Krajnji rok za završetak projektnih aktivnosti i ostvarenje projektnih rezultata je 15. februar 2017. godine.
 
Za dodatne informacije možete kontaktirati:
 
Vladimira Radojičića  – menadžera programa javnih politika Trag fondacije
@: [email protected]

i/ili
 
Anu Novaković – asistentkinju programa filantropije i javnih politika Trag fondacije
@: [email protected] 
 

– See more at: https://www.tragfondacija.org/pages/posts/konkurs-bdquodemokratija-to-sam-jardquo-2039.php#sthash.GyVDs5Ag.dpuf

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here