Konkurs za finansiranje projekata i programa iz oblasti sporta u 2016. godini

Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2016. godinu („Službeni list APV“, broj 53/14) za finansiranje projekata i programa iz oblasti sporta – koji su od interesa za AP Vojvodinu – u okviru opšteg konkursa planirano je ukupno 143.000.000,00 dinara.

oblasti sporta

PODNOSIOCI ZAHTEVA
U skladu s Pravilnikom o odobravanju i finansiranju projekata i programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u AP Vojvodini, podnosioci zahteva za sredstva iz Budžeta AP Vojvodine, po ovom konkursu, mogu biti isključivo pravna lica i to:

1. pokrajinski sportski savezi i Sportski savez Vojvodine;
2. sportske organizacije registrovane kao udruženja, u skladu sa Zakonom o sportu;
3. ustanove ili ustanove za sport, vaspitno-obrazovne ustanove (osnovne i srednje škole), akreditovane visokoškolske ustanove iz oblasti sporta i predškolske ustanove;
4. jedinice lokalne samouprave – gradovi, opštine i niži nivoi javne uprave;
5. drugi pravni subjekti koji su korisnici sportskih objekata u javnoj svojini.

Da bi se njihovi zahtevi razmatrali, sportske organizacije, savezi i društva treba posebno da ispunjavaju sledeće uslove:
1. da budu upisani u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom;
2. da su iz grane sporta koja je posebno značajna za Republiku Srbiju;
3. da imaju sedište u AP Vojvodini;
4. da su direktno odgovorni za realizaciju programa;
5. da su prethodno obavljali delatnost u oblasti sporta najmanje godinu dana;
6. da su sa uspehom realizovali prethodno odobrene programe;
7. da ispunjavaju uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom o sportu;
8. da raspolažu kapacitetima za realizaciju programa.

PROJEKTI I PROGRAMI KOJI SE FINANSIRAJU
Kada je finansiranje u pitanju, razmatraće se samo oni projekti i programi koji su po svojoj sadržini u skladu sa:
•    aktivnostima pokrajinskih sportskih saveza od značaja za AP Vojvodinu;
•    godišnjim programima pokrajinskih sportskih saveza i Sportskog saveza Vojvodine;
•    posebnim programima pokrajinskih sportskih saveza i Sportskog saveza Vojvodine;
•    stipendijama perspektivnih sportista u AP Vojvodini;
•    dodelom novčanih nagrada sportistima za godišnja priznanja u oblasti sporta „Vihor“.

Za ove namene planirano je ukupno 81.000.000,00 dinara.

1. Afirmacija sporta u AP Vojvodini
•    organizacija sportskih priredbi (manifestacija i takmičenja) od interesa za AP Vojvodinu;
•    učešće na međunarodnim sportskim priredbama (manifestacije i takmičenja);
•    predlozi projekata kojima se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini.

Za ove namene planirano je ukupno 15.000.000,00 dinara.

2. Afirmacija školskog sporta u AP Vojvodini
•    predlozi projekata u skladu sa Akcionim planom sprovođenja strategije razvoja školskog sporta u AP Vojvodini.

Za ove namene planirano je ukupno 5.000.000,00 dinara.

3. Održavanje (sanacija, adaptacija i rekonstrukcija) i opremanje sportskih objekata, fiskulturnih sala i trenažnih centara u AP Vojvodini
Za ove namene planirano je ukupno 42.000.000,00 dinara.

Za projekte pod tačkom 1. mogu konkurisati samo pokrajinski sportski savezi i Sportski savez Vojvodine; pod tačkom 2. sportske organizacije i pokrajinski sportski savezi; pod tačkom 3. ustanove, strukovna udruženja i sportski savezi; pod tačkom 4. vlasnici ili korisnici (zakupci) sportskih objekata.
Istom podnosiocu u toku godine može biti odobren samo jedan predlog projekta/programa, mada on može podneti više predloga projekata/programa po ovom konkursu.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA
Zahtevi za dodelu sredstava dostavljaju se Sekretarijatu, na odgovarajućem obrascu i CD- u (CD koji treba da sadrži skeniranu formu svih dokumenata koje se dostavljaju u zahtevu) – u zavisnosti od vrste projekta/programa iz tačke 2. ovog konkursa, koji su objavljeni na internet sajtu Sekretarijata.
Podnosioci zahteva, osim za godišnje programe pokrajinskih granskih saveza, svoje zahteve dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.
Sportske organizacije, savezi i društva, prilikom podnošenja zahteva za finansiranje projekata/programa, plaćaju pokrajinsku administrativnu taksu prema taksenoj tarifi koja važi na dan podnošenja zahteva.

Konkurs je otvoren do 5. decembra 2016. godine, odnosno do utroška sredstava obezbeđenih za ove namene u 2016. godini i objavljuje se u „Službenom listu AP Vojvodine“, u dnevnim novinama „Danas“, kao i na internet sajtu Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs.

Dodatne informacije u vezi s realizacijom ovog konkursa zainteresovana lica mogu dobiti u Sekretarijatu odnosno putem telefona 021/487-4871.

Detaljnije

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here