Konkurs za finansiranje projekata i programa iz oblasti sporta u 2016. godini

  Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2016. godinu („Službeni list APV”, broj 53/14) za finansiranje projekata i programa iz oblasti sporta – koji su od interesa za AP Vojvodinu – u okviru opšteg konkursa planirano je ukupno 143.000.000,00 dinara.

  oblasti sporta

  PODNOSIOCI ZAHTEVA
  U skladu s Pravilnikom o odobravanju i finansiranju projekata i programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u AP Vojvodini, podnosioci zahteva za sredstva iz Budžeta AP Vojvodine, po ovom konkursu, mogu biti isključivo pravna lica i to:

  1. pokrajinski sportski savezi i Sportski savez Vojvodine;
  2. sportske organizacije registrovane kao udruženja, u skladu sa Zakonom o sportu;
  3. ustanove ili ustanove za sport, vaspitno-obrazovne ustanove (osnovne i srednje škole), akreditovane visokoškolske ustanove iz oblasti sporta i predškolske ustanove;
  4. jedinice lokalne samouprave – gradovi, opštine i niži nivoi javne uprave;
  5. drugi pravni subjekti koji su korisnici sportskih objekata u javnoj svojini.

  Da bi se njihovi zahtevi razmatrali, sportske organizacije, savezi i društva treba posebno da ispunjavaju sledeće uslove:
  1. da budu upisani u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom;
  2. da su iz grane sporta koja je posebno značajna za Republiku Srbiju;
  3. da imaju sedište u AP Vojvodini;
  4. da su direktno odgovorni za realizaciju programa;
  5. da su prethodno obavljali delatnost u oblasti sporta najmanje godinu dana;
  6. da su sa uspehom realizovali prethodno odobrene programe;
  7. da ispunjavaju uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom o sportu;
  8. da raspolažu kapacitetima za realizaciju programa.

  PROJEKTI I PROGRAMI KOJI SE FINANSIRAJU
  Kada je finansiranje u pitanju, razmatraće se samo oni projekti i programi koji su po svojoj sadržini u skladu sa:
  •    aktivnostima pokrajinskih sportskih saveza od značaja za AP Vojvodinu;
  •    godišnjim programima pokrajinskih sportskih saveza i Sportskog saveza Vojvodine;
  •    posebnim programima pokrajinskih sportskih saveza i Sportskog saveza Vojvodine;
  •    stipendijama perspektivnih sportista u AP Vojvodini;
  •    dodelom novčanih nagrada sportistima za godišnja priznanja u oblasti sporta „Vihor”.

  Za ove namene planirano je ukupno 81.000.000,00 dinara.

  1. Afirmacija sporta u AP Vojvodini
  •    organizacija sportskih priredbi (manifestacija i takmičenja) od interesa za AP Vojvodinu;
  •    učešće na međunarodnim sportskim priredbama (manifestacije i takmičenja);
  •    predlozi projekata kojima se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini.

  Za ove namene planirano je ukupno 15.000.000,00 dinara.

  2. Afirmacija školskog sporta u AP Vojvodini
  •    predlozi projekata u skladu sa Akcionim planom sprovođenja strategije razvoja školskog sporta u AP Vojvodini.

  Za ove namene planirano je ukupno 5.000.000,00 dinara.

  3. Održavanje (sanacija, adaptacija i rekonstrukcija) i opremanje sportskih objekata, fiskulturnih sala i trenažnih centara u AP Vojvodini
  Za ove namene planirano je ukupno 42.000.000,00 dinara.

  Za projekte pod tačkom 1. mogu konkurisati samo pokrajinski sportski savezi i Sportski savez Vojvodine; pod tačkom 2. sportske organizacije i pokrajinski sportski savezi; pod tačkom 3. ustanove, strukovna udruženja i sportski savezi; pod tačkom 4. vlasnici ili korisnici (zakupci) sportskih objekata.
  Istom podnosiocu u toku godine može biti odobren samo jedan predlog projekta/programa, mada on može podneti više predloga projekata/programa po ovom konkursu.

  NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA
  Zahtevi za dodelu sredstava dostavljaju se Sekretarijatu, na odgovarajućem obrascu i CD- u (CD koji treba da sadrži skeniranu formu svih dokumenata koje se dostavljaju u zahtevu) – u zavisnosti od vrste projekta/programa iz tačke 2. ovog konkursa, koji su objavljeni na internet sajtu Sekretarijata.
  Podnosioci zahteva, osim za godišnje programe pokrajinskih granskih saveza, svoje zahteve dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.
  Sportske organizacije, savezi i društva, prilikom podnošenja zahteva za finansiranje projekata/programa, plaćaju pokrajinsku administrativnu taksu prema taksenoj tarifi koja važi na dan podnošenja zahteva.

  Konkurs je otvoren do 5. decembra 2016. godine, odnosno do utroška sredstava obezbeđenih za ove namene u 2016. godini i objavljuje se u „Službenom listu AP Vojvodine”, u dnevnim novinama „Danas”, kao i na internet sajtu Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs.

  Dodatne informacije u vezi s realizacijom ovog konkursa zainteresovana lica mogu dobiti u Sekretarijatu odnosno putem telefona 021/487-4871.

  Detaljnije

  PODELI
  Portal Mladi
  Portal Mladi je servis koji je nastao kao potreba da se na jednom mestu svakodnevno objavljuju informacije i konkursi sa idejom da se mladi informišu, edukuju i motivišu.

  POSTAVI ODGOVOR

  Please enter your comment!
  Please enter your name here