Konkurs za finansiranje projekata u oblastima omladinskog sektora u AP Vojvodini u 2016. godini

  U skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu dodele sredstava za finansiranje potreba i interesa mladih na teritoriji AP Vojvodine, podnosioci zahteva za sredstva iz budžeta AP Vojvodine po ovom konkursu mogu biti isključivo pravna lica i to: udruženja mladih i za mlade, omladinske i studentske organizacije, savezi, jedinice lokalne samouprave, kancelarije za mlade, vaspitno-obrazovne ustanove i druge ustanove.

  finansiranje projekata

  U okviru ovog konkursa, Sekretarijat će finansirati projekte po sledećim konkursnim zadacima:
  I. podrška sprovođenju omladinske politike;
  II. podrška programu „Vojvođanski omladinski centar”;
  III. realizacija programa „Fond za talente”;
  IV. nagrađivanje učenika i njihovih mentora.

  OPŠTI USLOVI KONKURSA
  1. Podnosioci zahteva moraju da imaju sedište na području AP Vojvodine, moraju da raspolažu kapacitetima za realizaciju projekata i da nemaju blokadu poslovnog računa.
  2. Na konkursu se dodeljuje ukupno 22.500.000 dinara.
  3. Predlozi projekata podnose se na obrascima koji se nalaze na sajtu www.sio.vojvodina.gov.rs, u okviru konkursne dokumentacije, u štampanoj formi ili na disku u elektronskoj formi.
  4. Ukoliko se projekat realizuje u partnerstvu s nekom organizacijom, neophodno je dostaviti dokaz o saradnji s tom organizacijom (protokol, sporazum i slično).
  5. Na opšti konkurs jedan nosilac projekta može u toku godine dostavljati više predloga projekata, ali samo jedan može biti odobren.
  6. Prijave na konkurs podnose se na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, s naznakom ‒ „Opšti konkurs –omladina” ili lično u pisarnici Pokrajinske vlade, u periodu od 9.00 do 14.00 sati.
  7. Prilikom podnošenja zahteva za finansiranje projekata ili programa, podnosioci zahteva plaćaju taksu u skladu s Pokrajinskom skupštinskom odlukom o pokrajinskim administrativnim taksama („Službeni list APV”, broj 20/2009). Prema članu 15, plaćanja takse oslobođeni su: jedinice lokalne samouprave, ustanove koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave itd.
  8. Konkurs je otvoren do 5.12.2016. godine, odnosno do utroška sredstava obezbeđenih za ove namene u 2016. godini, a objavljuje se u „Službenom listu AP Vojvodine”, u dnevnim novinama „Danas”, kao i na internet sajtu Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs.

  POSEBNI USLOVI KONKURSA
  I Podrška sprovođenju omladinske politike
  Projekat ne može trajati kraće od 60 dana i duže od osam (8) meseci.
  Prioritet prilikom odlučivanja ‒ u okviru ovog konkursnog zadatka ‒ imaće projekti koji su u skladu sa Akcionim planom politike za mlade u AP Vojvodini za period od 2015. do 2020. godine. Pokrajinska sekretarka za sport i omladinu

  II Podrška programu „Vojvođanski omladinski centar”
  U okviru opšteg konkursa, Sekretarijat finansira projekte za podršku programa „Vojvođanski omladinski centar”, koji podrazumeva:

  • organizovanje i realizaciju jednodnevnih i višednevnih seminara, treninga, edukacija, promocija u oblastima iz Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period od 2015. do 2020. godine;
  • podršku omladinskim inicijativama i projektima.

  III Realizacija programa „Fond za talente”
  U okviru opšteg konkursa, Sekretarijat finansira projekte za realizaciju programa „Fond za talente”, namenjenog afirmisanim talentima radi podrške i obezbeđivanja njihovog kontinuiteta rada i uspeha, te poboljšavanja uslova za njihov rad i napredovanja.
  Podnosioci zahteva po ovom konkursnom zadatku mogu biti isključivo vaspitno-obrazovne ustanove.
  Sredstva su predviđena za finansiranje:

  • priprema i učešća mladih talenata na reprezentativnim takmičenjima u zemlji ili inostranstvu;
  • usavršavanja mladih talenata u zemlji ili inostranstvu;
  • poboljšanja uslova za rad i unapređivanje nastavnog procesa rada s mladim talentima u obrazovnoj ustanovi ‒ nabavkom opreme i učila neophodnih za rad s mladim talentima;
  • studijskih usavršavanja.

  IV Nagrađivanje darovite dece i učenika i njihovih mentora
  Pravo na novčanu nagradu imaju daroviti učenici osnovnih i srednjih škola, s prebivalištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koji su postigli vrhunske rezultate odnosno osvojili prvo mesto na republičkim takmičenjima ili postigli značajne rezultate u inostranstvu u oblasti obrazovanja, odnosno nauke, tehnike i umetnosti. Takođe, pravo na novčanu nagradu imaju i njihovi mentori.

  Predloge za nagrađivanje darovitih učenika i njihovih mentora Komisiji za stručni pregled podnetih predloga dostavlja Komisija za nagrađivanje darovitih učenika osnovnih i srednjih škola ‒ obrazovana aktom o obrazovanju komisije, saglasno članu 7. Odluke o nagrađivanju darovitih učenika osnovnih i srednjih škola („Službeni list APV”, broj 17/2005), do 30. novembra tekuće godine.

  Prijave komisiji Komisiji za nagrađivanje darovitih učenika osnovnih i srednjih škola dostavljaju se u oktobru 2016. godine, najkasnije do 15. oktobra, a godišnje nagrade se dodeljuju u decembru 2016. godine

  INFORMACIJE
  Sve dodatne informacije u vezi s konkursom možete dobiti pozivom na broj telefona 021/487-4871, svakog radnog dana od 8.00 do 16.00 sati ili putem elektronske pošte na adresi [email protected]

  Detaljnije

  POSTAVI ODGOVOR

  Please enter your comment!
  Please enter your name here