Raspisan konkurs za Generalnog sekretara Regionalne kancelarije za saradnju mladih

 

KONKURS

ZA GENERALNOG SEKRETARA REGIONALNE KANCELARIJE ZA SARADNjU MLADIH

Ministarstvo omladine i sporta

Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RKSM) predstavlja institucionalni mehanizam za saradnju mladih zapadnog Balkana, koja je uspostavljena sporazumom potpisanim 4. jula 2016. godine u Parizu. Ugovorne strane su Albanija, Bosna i Hercegovina, „Kosovo¹“, Makedonija, Crna Gora i Srbija.

Misija RKSM je:

 • podsticanje regionalnih razmena mladih i njihovih ideja, kao osnove buduće perspektivne  saradnje u regionu, zasnovane na vrednostima koegzistencije, tolerancije i poštovanja ljudskih prava i raznolikosti, kao i posvećenosti principima inkluzije i bezbednosti;
 • unapređenje regionalne saradnje među mladima i institucijama koje se bave mladima i obezbeđivanje implementacije zajedničkih programa za mlade koji se fokusiraju na principe demokratskog upravljanja, održivog ekonomskog rasta, obrazovanja i inovacija;
 • koordinacija saradnje mladih sa zapadnog Balkana.

Strukturu RKSM čine Upravni odbor, Sekretarijat i Savetodavni odbor. Sekretarijat RKSM čine sedište koje se nalazi u Tirani i lokalni ogranci u svakoj od pet Ugovornih strana. Sekretarijat se sastoji od generalnog sekretara, zamenika generalnog sekretara kao i administrativnog, programskog i pomoćnog osoblja.

Sekretarijat RKSM-a, tačnije njegovo Sedište zaduženo je za:

 1. izradu nacrta Strateškog i operativnih planova, uz konsultacije sa Savetodavnim odborom;
 2. primenu Strateškog i operativnih planova po njihovom odobrenju od strane Upravnog odbora;
 3. predlaganje godišnjeg budžeta i finansijskog plana RKSM za predstojeći period od 3 godine;
 4. sva svakodnevna finansijska pitanja u skladu sa finansijskim propisima, uključujući predlaganje preraspodele budžeta koje spada u 5% za nepredviđene troškove;
 5. sva pitanja u vezi sa programom, uključujući izradu programa, formulisanje i objavljivanje poziva za predloge projekata, izbor predloga, raspisivanje tendera, pomoć u pisanju prijava, pomoć u realizaciji, recenziju izveštaja o projektima, sprovođenje provera na licu mesta projekata koje finansira RKSM, i izradu izveštaja;
 6. komunikaciju sa donatorima RKSM, pored ugovornih strana RKSM, i obezbeđivanje dodatne finansijske podrške za RKSM u saradnji sa predsedavajućim Upravnog odbora;
 7. organizovanje i sprovođenje aktivnosti RKSM u oblastima promocije, vidljivosti i aktivnostima širenja informacija;
 8. organizovanje procesa odabira osoblja u sedištu i lokalnim ograncima u skladu sa kriterijumima selekcije i pod nadzorom Selekcionog odbora kojeg formira Upravni odbor;
 9. obezbeđivanje poštovanja finansijskih propisa i Pravila procedure;
 10. koordinaciju rada između sedišta i lokalnih ogranaka;
 11. objavljivanje poziva i imenovanje Komisije za procenu predloga projekata;
 12. razvoj, primenu i nadzor uticaja mera kontrole kvaliteta, kao što su izgradnja kapaciteta, obuka, istraživanje, nadgledanje i procena;
 13. organizovanje sastanaka Upravnog odbora u saradnji sa predsedavajućim;
 14. sva ostala operativna i administrativna pitanja.

Generalni sekretar predstavlja i radi u ime Sekretarijata i odgovoran je za obezbeđivanje regularnog i efikasnog funkcionisanja Sekretarijata. Generalnom sekretaru je dodeljen četvrogodišnji mandat na osnovu odluke Upravnog odbora, bez mogućnosti produženja. Generalni sekretar odgovara za svoj rad Upravnom odboru.

Dužnosti i odgovornosti Generalnog sekretara:

 • Predstavlja Regionalnu kancelariju za saradnju mladih i njene interese;
 • Preduzima, uz pomoć i u skladu sa uputstvima Upravnog odbora i vlada Ugovornih strana, sve potrebne korake vezane za uspostavljanje Sekretarijata;
 • Razrađuje uputstva za apliciranje kao i pravila finansijskog upravljanja koje će usvojiti Upravni odbor, kao i interna pravila rada Sekretarijata koja nisu u okviru nadležnosti Upravnog odbora, kao što je propisano u Statutu;
 • Priprema nacrt godišnjeg Strateškog i operativnog plana kao i godišnjeg RKSM budžeta koji treba da usvoji Upravni odbor;
 • Sprovodi, nadgleda i koordinira rad Sekretarijata;
 • Uspostavlja podsticajno radno okruženje u kome vlada kultura otvorene komunikacije;
 • Obezbeđuje principe interkulturalnosti u okviru Sekretarijata i na projektima koji su podržani od strane RKSM;
 • Izrađuje i dostavlja finansijski i programski izveštaj Upravnom odboru;
 • Sklapa i raskida ugovore sa zaposlenima u Sekretarijatu i lokalnim ograncima u skladu sa Pravilima procedure;
 • Sklapa ugovore u ime RKSM, u skladu sa ovlašćenjem Upravnog odbora;
 • Sklapa Ugovor sa zemljom domaćinom;
 • Sklapa i raskida ugovore sa stranama koje realizuju projekte RKSM;
 • Sklapa i raskida ugovore sa dobavljačima;
 • Pruža podršku Upravnom odboru u aktivnostima lobiranja i prikupljanja sredstava, identifikovanjem  potencijalnih donatora i na osnovu konsultacija sa Upravnim odborom i sveobuhvatne strategije prikupljanja sredstava koju realizuje Sekretarijat;
 • Izvršava ostale zadatke u skladu sa Statutom i Pravilima procedure.

Generalni sekretar uživa imunitet i privilegije koje će biti definisane u ugovoru koji će biti sklopljen. Kandidati za ovu poziciju biće birani otvorenim pozivom i na osnovu njihovih kvalifikacija. Državljanstvo Generalnog sekretara će biti rotirajuće u skladu sa principom uključivanja svih Ugovornih strana. Prvi Generalni sekretar ne može biti iz Ugovorne strane u kojoj se nalazi sedište RKSM.

Uslovi koje kandidat mora da ispuni:

 • Da dolazi iz jedne od Ugovornih strana RKSM – Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Makedonija, Crna Gora i Srbija;
 • Univerzitetska diploma sa minimum četvorogodišnjih studija. Diploma sa studija drugog stepena biće uzeta kao prednost;
 • Najmanje 5 godina iskustva u organizacionim poslovima, povezanim sa omladinskom politikom i/ili regionalnom saradnjom u Jugoistočnoj Evropi.

Kriterijumi selekcije:

Od kandidata se zahteva da poseduju sledeće kompetencije:

 • Znanje i ekspertiza u oblasti regionalne i međunarodne saradnje;
 • Znanje i ekspertiza u oblasti omladinske politike;
 • Iskustvo u strateškom planiranju, proceni predloga projekata, projektnom menadžmentu/implementaciji, nadgledanju i evaluaciji;
 • Iskustvo u finansijskom menadžmentu i planiranju budžeta;
 • Iskustvo u upravljanju zasnovanom na rezultatima;
 • Iskustvo u radu sa multikulturalnim i multinacionalnim timovima;
 • Odlične menadžerske i liderske veštine;
 • Odlične veštine vezane za timski rad;
 • Odlične pregovaračke veštine;
 • Odlične  pisane i usmene komunikacijske veštine;
 • Odlično znanje engleskog jezika (govor i pisanje);
 • Znanje nekog od regionalnih jezika (albanski, bosanski, makedonski, crnogorski, srpski) biće uzeto kao prednost;
 • Znanje korišćenja kompjuterskih programa (pre svega MSOffice aplikacija kao što su Word,Excel i PowerPoint) i baza podataka.

Lokacija/ Ugovor

Kancelarija Generalnog sekretara biće smeštena u sedištu RKSM Sekretarijata u Tirani. On/Ona može očekivati da će najmanje 30% vremena provoditi na službenim putovanjima. Ugovor se zaključuje na period od četiri godine. Početak realizacije ugovora je predviđen za 15. februar 2017. godine.

Neophodna dokumentacija

Kandidati moraju priložiti:

 • CV (Europass CV format)
 • Europass format na engleskom jeziku može se pronaći na http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions;
 • Skeniranu kopiju uverenja/diplome o završenim studijama;
 • Skeniranu kopiju putne isprave;
 • Motivaciono pismo (ne duže od 500 reči);
 • Dva pisma preporuke;
 • Uverenje da nije pokrenut krivični postupak i da nije pokrenuta istraga i uverenje iz kaznene evidencije.

Motivaciono pismo i pisma preporuke moraju biti napisana na engleskom jeziku. Overena kopija uverenja/diplome o završenim studijama mora biti priložena sa zvaničnim prevodom na engleski jezik.

Prijave se mogu poslati samo putem elektronske pošte. Svi zainteresovani za ovu poziciju mogu poslati svoje prijave sa svim potrebnim dokumentima na [email protected], najkasnije do 30. decembra 2016.  godine, do 17:00 časova (centralnoevropska vremenska zona).

Prijave koje budu pristigle posle navedenog roka, kao i one sa nepotpunom dokumentacijom, neće biti uzete u razmatranje.

Kandidati koji uđu u uži izbor mogu biti pozvani na intervju. U tom slučaju, intervjui će se održati u periodu od 23. do 25. januara 2017. godine.

Celokupnu konkursnu dokumentaciju i druge informacije kandidati mogu pronaći na rycowesternbalkans.org ili roadtoryco.com.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here