Sa MilošEm ili MilošOm? (Instrumental)

Često se pitamo kako pravilno glasi instrumental neke imenice. Čak i kada određenu nedoumicu razjasnimo, uvek se iznova nađe reč koja nam stvara problem. Navešćemo osnovna pravila i najfrekventnije primere.

em ili om instrumental

Instrumental om ili em

Nastavak –em javlja se kod imenica muškog i srednjeg roda:

 • Iza osnova koje se završavaju mekim suglasnicima j, lj, nj, ć, đ u sledećim slučajevima: krajem, poljem, maljem, konjem, mladićem, grožđem.
 • Iza osnova koje se završavaju suglasnikom c: stricem, suncem, Bosancem, licem, hraniocem, davaocem.
 • Kada je o u prethodnom slogu, a osnova se završava na č, ž, š, r: Gočem, nožem, košem, Milošem.

Nastavak –om javlja se kod imenica muškog, ženskog i srednjeg roda:

 • Posle tvrdih suglasnika d, l, n…: gradom, ženom, selom.
 • Posle suglasnika c, kada se u slogu ispred nađe suglasnik e: zecom, kecom, kepecom.
 • Posle č, ž, š: đuvečom, grgečom, ježom, mladežom, padežom, vešom, lešom.
 • Posle suglasnika s, z, r: plesom, procesom, vezom, kavezom, bagerom, biserom.

Na ovu pojavu utiču susedni slogovi. U slogu ispred nalazi se vokal a, odnosno e, pa tako princip vokalske naizmeničnosti sprečava obrazovanje niza e+e i alternaciju o / e (nije ispravno pisati i govoriti krajom, kejem).

Izbegavanje niza o+o, a dobijanje o+e vidi se u primerima: brojem, slojem, zavojem.

Naravno, srpski jezik uvek ima dodatna pravila i izuzetke. Tako je ispravno hokejem / hokejom, jubilejem / jubilejom, krpeljem / krpeljom.

Em ili om

Nastavci –em i –om javljaju se i u sledećim slučajevima:

 • Iza osnova koje se završavaju suglasnicima č, ž, š, r, a u prethodnom slogu se nalazi a: mačem / mačom, kovačom / kovačem, vračom / vračem, biračom / biračem, pejzažem / pejzažom, salašem / salašom, košarkašom / košarkašem, carem / carom, vladarem / vladarom.

Kod imenica par, dar, kvar, šara, Mostar ipak ide nastavak om: parom, darom, kvarom, šarom, Mostarom.

 • Iza osnova koje se završavaju na r, a u prethodnom slogu se nalazi i: komandirom / komandirem, šeširom / šeširem, leptirom / leptirem, tanjirom / tanjirem.

Kod reči bor, lovor, odgovor, stvor, motor, bokser, inženjer, šećer ostaje nastavak –om: borom, lovorom, odgovorom, stvorom, motorom, bokserom, inženjerom, šećerom.

 • Iza osnova koje se završavaju suglasnicima c i z: mesecom / mesecem, pisarom / pisarem.
 • Imenica put u instrumentalu jednine je dublet: putem i putom.

Sada proverite svoje seminarske, maturske i diplomske radove da niste negde pogrešili!

Kako se ispravno piše instrumental – najčešći primeri

 • sa Milošem ili Milošom
 • sa stricem ili sa stricom
 • putom ili putem
 • carom ili carem

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here