Učestvujte u stvaranju predstave o migracijama!

Raspisujemo poziv za učešće u kreativnom putovanju na kome ćemo se baviti migracijama i izbegličkom krizom. 

Pozvani ste da učestvujete u stvaranju predstave o migracijama,

Čije će mesto biti više na ulici nego u pozorištu, 
Čije će mesto biti više u Prihvatnom nego u Kulturnom centru,
U kojoj se neće glumiti već saosećati,
U kojoj ćemo emigrirati iz „dalekog“ u „blisko“. 

Migracije

KOME JE NAMENJEN POZIV?
Program je namenjen mladima od 18 do 30 godina. Zainteresovanost za temu migracija i živote izbeglica su neophodni. Dramsko iskustvo kao i drugi talenti (pevanje, ples ili bilo koja druga forma izražavanja) su poželjni. Prijavite se slanjem kratke biografije (kontakt podaci, vaš dosadašnji angažman, scensko iskustvo, dodatni talenti i veštine) i slike na mejl: [email protected]najkasnije do 4. maja 2017. godine

Izabrani kandidati će biti pozvani na audiciju, nakon čega će biti formirana grupa do osmoro mladih koji će učestovati u kreativnom procesu.

ZAŠTO PREDSTAVA O MIGRACIJAMA?

Svaki čovek, gde god da se nalazi, ima ljudska prava

Izbeglice bi ova prava trebalo da ostvaruju u zemljama svog porekla, zemljama tranzita i zemljama konačnog odredišta. Međutim, to u praksi često nije slučaj – oni se najčešće suočavaju sa uskraćivanjem prava i nerazumevanjem, kako od strane nadležnih organa, tako i od šire zajednice. 

Prihvatanje izbeglica i tražilaca azila u srpsko društvo je složen i sasvim nov proces. Osim kada su u pitanju izbeglice sa prostora bivše Jugoslavije, u prošlosti – davnoj i najnovijoj – iz naše zemlje se odlazilo, a ne u nju dolazilo. Odgovornost države jeste da obezbedi ostvarivanje ekonomskih, socijalnih, kulturnih i građanskih prava izbeglica i pred našom zemljom je izazovan zadatak da razvije migracione politike i da na efikasan način prihvati izbeglice u društvo. Jednako važno je i prihvatanje izbeglica od strane šire zajednice kako bi se ostvarila njihova istinska integracija, a naše društvo iskoristilo prednosti koje različitosti donose. 

Ovim procesom želimo da istražimo, doživimo, razumemo i prikažemo trenutno realno stanje kad su u pitanju migracije, problemi s kojima se suočavaju izbeglice, kao i reakciju šire zajednice na ovaj društveni proces. 

*****
Učesnici će proći kroz proces koji podrazumeva učenje o izbegličkoj krizi, dramsko istraživanje ove teme, kao i konkretne posete kampovima i zajedničke aktivnosti sa izbeglicama koje borave u nekim od Prihvatnih centara. Rezultat celog procesa biće predstava o migracijama koju će izvoditi mladi koji su prošli kreativni proces. Dinamika rada biće dogovarana sa mladima koji postanu deo grupe.
Na koji način? 

Dramski proces se bavi istraživanjem teme migracija na kreativan način i sastoji od igara, vežbi i radionica koristeći različite dramske metodologije i tehnike kao što su: teatar potlačenih (forum teatar, teatar slika, duga želja), sociodrama, procesni teatar i druge tehnike. 
Teatar potlačenih je interaktivna forma koja, kroz igru i dramske vežbe, podstiče promene kod pojedinaca „sada i ovde“. Umetnički izraz se koristi kako bi se izrazile želje, stavovi i društvena kritika i uspostavio dijalog između pojedinaca. Ova metodologija ima nekoliko tehnika od kojih se najviše koristi „forum teatar“ – tehnika putem koje učesnici definišu probleme u svojoj zajednici, prikazuju ih kroz dramu i nude rešenja u toku samog procesa. Tehnika „teatar slika“ podrazumeva korišćenje zaleđenih slika ili statua od tela, kako bi se izrazile određene emocije, događaji i problemi. „Teatar novina“ jeste tehnika koja koristi dnevnu štampu kao polaznu osnovu za otvaranje društvenih pitanja i stvaranje predstave. 
Sociodrama je metod koji istražuje konflikte i socijalne uloge, te radi na rešavanju istih. 
Procesni teatar podrazumeva formu pozorišta u kome ne postoji napisan scenario već se scenario stvara u toku rada sa grupom.
Ove tehnike kao i druge koje će biti korišćene, pružaju učesnicima priliku da iskuse, dožive i preispitaju svoje lične stavove u pogledu razumevanja drugih kultura, svoje viđenje izbegličke krize i izbeglica koje trenutno borave u Srbiji. Posete izbegličkim kampovima će omogućiti učesnicima pravi uvid u realnu situaciju, a voditelji dramskog procesa već su prikupili lične priče izbeglica koje će takođe biti materijal koji će se „proigravati“. 

**************
Proces vode: Demir Mekić i Nevena Nikolić
Za sva dodatna pitanja možete pisati na: [email protected]
Podršku pružila: Fondacija Konrad Adenauer u Beogradu.

Dobrodošli!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here