Dobitnici KOMS nagrada za aktivno učešće mladih

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) povodom pet godina radapredstavilaje javnosti dobitnike KOMS nagrada za aktivno učešće mladih i predstavila aktuelno stanje u oblasti aktivnog učešća mladih.

Krovna organizacija mladih Srbije slavi 5 godina borbe za aktivno učešće mladih u razvijanju politika za mlade, u donošenju odluka od važnosti za mlade, izradu strateških dokumenata i normativnih akata!

KOMS nagrada

Za ovih 5 godina postojanja mreže, KOMS se profilisao kao organizacija koja je lider u zastupanju interesa mladih, jer je u ovom kratkom periodu, učestvovaou evaluaciji i u kreiranju Nacionalne strategije za mlade, kao i brojnih Lokalnih akcionih planova za mlade širom Srbije, te u zagovaranju osnivanja nacionlanog Saveta za mlade u Vladi Republike Srbije, istovremeno radivši na jačanju kapaciteta i većem uključivanju mladih u procese donošenja odluka, zagovaravšistrukturirani dijalog, bolju međusektorsku saradnju i međugeneracijsku saradnju i usvajanje Agende za mlade. KOMS je takođe počela da razvija programe usmerenih ka osetljivim grupama mladih i inicirala izmene i dopune Zakona o mladima i Zakona o volontiranju. U proteklih godinu dana KOMS se aktivno zalagala za uspostavljanje Regionalne kancelarije za saradnju mladih #RYCO čije je osnivanje u toku i još jedanput pokazala da mladi imaju ključnu ulogu u procesima uspostavljanja dijaloga i stvaranju boljih međususedskih veza.

Ono što KOMS profiliše kao najviše reprezentativno telo mladih jeste da:

  • u svom članstvu ima preko 150 hiljada mladih,
  • pokriva 2/3 teritorije Srbije,
  • ima87 članica, a nakon vikenda (nakon godišnje Skupštine KOMS-a) taj broj će biti preko 90,
  • svojim programima uticali na to da preko 20 hiljada mladih da budu aktivni i odgovorni građani i građanke.

Zato se nametnula potreba da KOMS preuzme aktivnu ulogu u vrednovanju doprinosa u omladinskom sektoru, kako bi podstakla veće uključivanje[1] i ukazala na primere dobre prakse, jer se samo na taj način može omogućiti da se glas mladih istinski čuje i adekvatno odgovori na potrebe mladih.

Iz tog razloga KOMS uspostavlja nagradu koja prepoznaje i vrednuje aktivno učešće mladih.Nagradu (#KOMSnagrada) smo dodelili u 3 kategorije:

I najbolji projekat za aktivno učešće mladih

Priznanje ide Uniji srednjoškolaca Srbije za projekat „Srednjoškolci za srednjoškolce“. Priča prezentuje izvorni aktivizam sa aktivnim učešćem srednjoškolaca u svim procesima projekta, a pritom ima nacionalni karakter i šalje poruku da mladi mogu razvijati održive mehanizme.

II najbolja medijska objava o aktivnom učešću mladih

Priznanje ide Omadinskom radiju za objavu „Novosadskim aktivistima birokratija najveći problem“ čime direktno učestvuje u procesu zagovaranja. Pohvalno je i da se radi o omladinskom portalu, kao i uspešnoj saradnji mladih i lokalne samouprave.

III najbolji doprinos aktivnom učešću kroz međunarodnu saradnju

Priznanje ide za program “Balkans, let’s get up!” koji podstiče regionalnu saradnju, mir, dijalog stavljajući mlade kao lidere promena. Priča ima međunarodni karakter koji doprinosi aktivnom učešću mladih i uspostavljanju saradnje mladih Balkana.

Nagrada se sastoji iz statuete KOMS-a, plakete i vaučera KOMS-a za usavršavanje i doedukaciju nagrađenih.

Ključna stvar koja je trenutno aktuelna je zagovaračka kampanja „Misli na mlade!“ koja je usmerena ka institucijama od kojih tražimo unapređenje međusektorske saradnje u realizaciji Nacionalne strategije za mlade.

Najvažnije rezultate kampanje “Misli na mlade!” (#MladiNaVladi) koje smo prezentovali na događaju održanom 1. marta2016. godine u Skupštini Republike Srbije, a koji je okupio preko 70 mladih iz cele Srbije, te predstavnike 6 ministarstava, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i 3 reprezentativne nacionalne omladinske platforme (KOMS, NAPOR i NAKZM) možete pronaći na linku ovde.

[1]Prema poslednjem istraživanju o položaju i potrebama mladih manje od 10% mladih je aktivno što kroz rad u organizacijama, što kroz rad političke partije, samo 7% učenika/caje aktivno u Učeničkim parlamentima, 78% mladih nikada do sada nije učestvovalo u volonterskim aktivnostima, a više od tri petine mladih (61.2%) izjašnjava se da nije zainteresovano za društveno politička dešavanja u Srbiji.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here