Javni konkurs Sekretarijata za privredu

Sekretarijat za privredu
objavljuje

JAVNI KONKURS
za dodelu sredstava za podršku razvoja inovativnih delatnosti i samozapošljavanja

konkurs

OSNOVNE INFORMACIJE

Visina opredeljenih finansijskih sredstava je 5.000.000,00 dinara za podršku razvoja inovativnih delatnosti i samozapošljavanja, u maksimalom iznosu do 500.000,00 dinara po korisniku, za pokriće troškova infrastrukturnih i stručnih usluga u Naučno-tehnološkom parku Beograd u prvoj godini poslovanja, a u cilju podrške samozapošljavanju nezaposlenih lica, razvoja novih inovativnih i visokotehnoloških proizvoda, usluga i procesa, stvaranja novih tehnoloških preduzeća, povećanja konkurentske sposobnosti privrednih subjekata i uključivanja u međunarodne tržišne tokove.

Troškovi koji se finansiraju su troškovi infrastrukturnih i stručnih usluga od strane Naučno-tehnološkog parka Beograd, u koje spadaju: kancelarijski poslovni prostor (korišćenje zajedničkih prostorija – sala za sastanke, sala za prezentacije i dr.),administrativne i stručne usluge (knjigovodstvene, pravne i sekretarske usluge), i ostale relevantne usluge u zavisnosti od stepena razvoja biznis ideje.
Državna pomoć male vrednosti, odnosno de minimis državna pomoć, za koju su obezbeđena sredstva u budžetu grada Beograda u 2016. godini, ne može da se dodeli za delatnosti i aktivnosti navedene u zakonskim i drugim propisima koji regulišu kontrolu i dodelu državne pomoći.

PODNOSIOCI PRIJAVA I OPŠTI USLOVI
Prijavu na Javni konkurs mogu podneti lica koja ispunjavaju sledeće uslove:

 • Da je nezaposleno lice;
 • Da ima stečeno visoko obrazovanje;
 • Da ima biznis ideju;  
 • Da je državljanin Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda;
 • Da nije osuđivan ili se protiv njega ne vodi postupak za neko od krivičnih dela kao članovi organizovane kriminalne grupe, da nisu osuđivani za krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare.

KRITERIJUMI ZA VREDNOVANJE I RANGIRANJE PRIJAVA
(tabelu vrednovanja i rangiranja možete preuzeti, u PDF formatu, na dnustrane)
U slučaju da dva ili više podnosioca prijava imaju isti broj bodova, u Listi vrednovanja i rangiranja, prednost će se primenjivati prema redosledu napred navedenih kriterijuma.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
Prijava čini sastavni deo Javnog konkursa i sastoji se od sledećih obrazaca:

 • Formular Prijave – podnosi se potpisan od strane podnosioca Prijave sa detaljnije razrađenom biznis idejom ili projektom;
 • Izjava podnosioca Prijave o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu, i da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć (sastavni deo prijave);
 • Izjava podnosioca Prijave da nema neizmirenih obaveza prema gradu Beogradu proisteklih iz ugovora o dodeli finansijskih sredstava (sastavni deo prijave);
 • Izjava podnosioca Prijave da na dan podnošenja prijave nije upisan u registar privrednih subjekata koji se vodi kod Agencije za privredne registre kao osnivač ili član privrednog društva, odnosno kao preduzetnik i da je nezaposleno lice (sastavni deo Prijave).

Podnosilac Prijave je u obavezi da uz Prijavu dostavi i ostalu traženu dokumentaciju koja je navedena u Javnom konkursu.
Uz popunjenu Prijavu, potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju:

 • Dokaz o stečenom visokom obrazovanju (diploma ili uverenje). Dostavljaju se ili u originalu ili u fotokopiji overenoj u sudu, opštini ili kod notara;
 • Fotokopija lične karte podnosioca Prijave ili očitana lična karta ukoliko je sa čipom;
 • Dokazi da lice nije osuđivano ili se protiv njega ne vodi postupak, i to:
  – Uverenje iz kaznene evidencije izdato od strane Ministarstva unutrašnjih poslova da lice nije osuđivano za neko od krivčnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare i 
  – Uverenje izdato od strane nadležnog suda da protiv lica nije pokrenuta istraga, niti je podignuta optužnica za neko od krivčnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare. 

Navedena dokumenta da lica nisu osuđivana moraju biti izdata nakon datuma objavljivanja Javnog konkursa;
Dostavljaju se u originalu ili u fotokopiji overenoj u sudu, opštini ili kod notara.

OBAVEZE KORISNIKA SREDSTAVA
Ugovori o međusobnim pravima i obavezama ugovornih strana, potpisuju se nakon što se izabrani podnosioci prijava registruju kao preduzetnik ili osnuju privredno društvo u kom će zasnovati radni odnos na neodređeno vreme.
Izabrani podnosioci prijava su dužni da se registruju kao preduzetnik ili da osnuju privredno društvo i u njemu zasnuju radni odnos na neodređeno vreme najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja Odluke o izboru korisnika sredstava.

NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA PRIJAVA
Precizno i tačno popunjena Prijava sa pratećom dokumentacijom (u skladu sa Javnim konkursom) podnosi se lično ili poštom na pisarnici Gradske uprave grada Beograda, Sekretarijata za privredu (Kraljice Marije br. 1, treći sprat), u zapečaćenoj koverti, na kojoj mora da piše:

Na prednjoj strani: Sekretarijat za privredu Gradske uprave grada Beograda, Kraljice Marije 1/XVII, Beograd, naznaka – „Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku razvoja inovativnih delatnosti i samozapošljanja za 2016. godinu – „ne otvarati”.
Na poleđini koverte obavezno navesti naziv i adresu podnosioca Prijave i kontakt telefon podnosioca prijave.
Rok za podnošenje prijava sa pratećom dokumentacijom je 25. avgust 2016. godine do 15 časova.
Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu Sekretarijatu za privredu Gradske uprave grada Beograda, do naznačenog roka, bez obzira na način dostavljanja.
Neblagovremene, nepotpune i prijave poslate na drugi način (npr.faksom ili e-mail-om), ili dostavljene na druge adrese, neće se razmatrati. 
Nije moguće naknadno upotpuniti dokumenta koja nedostaju, a koja su navedena u Javnom konkursu, nakon isteka roka za podnošenje prijava.
Prijava i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocu Prijave. 
Za dodatne informacije se možete obratiti na telefon 011/33-70-951, 011/715-7379, 011/715-7356 i putem e-mail-a: [email protected] i [email protected].

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here